Truy cập hiện tại

Đang có 155 khách và không thành viên đang online

Quan tâm thực hiện tốt Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(TGAG)- Ngày 05/10/2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt.

1- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo

1.1- Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05, Kế hoạch 03, Hướng dẫn 08, Kế hoạch 13 và học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cấp mình; đồng thời hướng dẫn việc tổ chức và quy định thành phần tham gia các hội nghị cấp xã và tương đương.

- Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm hoàn thành trong quý I; riêng năm 2016, hoàn thành trong quý IV.

1.2- Tổ chức sinh hoạt định kỳ

- Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt định kỳ.

- Ngoài những nội dung do tỉnh hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

1.3- Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể

- Căn cứ chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (hoàn thành trong quý IV-2016) và cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm (hoàn thành trong quý IV của năm trước).

- Yêu cầu xây dựng kế hoạch phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành.

Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

1.4- Xây dựng kế hoạch cá nhân

- Hằng năm, cấp ủy viên, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; nhiệm vụ được giao. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, hoặc ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

- Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

- Kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.

1.5- Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI); Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 16/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

2.1- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền

- Các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy giao ban tuyên giáo xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và công tác tuyên truyền miệng.

- Tập trung vào các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc...

2.2- Tích cực tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi; tích cực vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo tích cực tham gia.

2.3- Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19-5 hằng năm.

3- Công tác sơ kết, tổng kết

- Đầu quý IV hằng năm, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm, xây dựng kế hoạch năm sau (riêng sơ kết năm 2016 gắn với năm 2017); gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương.

- Hằng năm, Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác vào dịp tháng 5, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị./.

BBT
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16673455