Truy cập hiện tại

Đang có 103 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II/2019

(TGAG)- Sáng ngày 07/10/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã Tân Châu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II/ 2019. Đến dự có ông Huỳnh Văn Minh - Phó trưởng Ban tổ chức Thị ủy Tân Châu.
Tham gia lớp bồi dưỡng có 49 học viên là Đảng viên dự bị đang sinh hoạt ở các Chi, Đảng ủy cơ sở trên địa bàn thị xã. Trong 08 ngày thực học, các Đảng viên mới sẽ được tiếp thu các bài học lý luận chính trị về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên, môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; báo cáo tình hình thời sự, chủ trương chính sách mới hoặc tình hình nhiệm vụ của địa phương…

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các Đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, từ đó xác định mục tiêu, lý tưởng, phương hướng phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức, đứng vào hàng ngũ của Đảng, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huyền Thoại
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13498602