Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Châu Phú khai giảng giảng lớp Bồi dưỡng xác nhận tương đương trình độ Sơ cấp Lý luận chính trị

(TGAG)- Ban Tổ chức huyện ủy Châu Phú phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng xác nhận tương đương trình độ Sơ cấp Lý luận chính trị cho 213 học viên. Đến dự có đồng chí Mai Thị Bé Phương- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Huỳnh An Khước- HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.Qua 10 ngày học tập, học viên được quán triệt các chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng; xã hội loài người và sự vận động của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;…

Sau khi hoàn thành chương trình nội dung của khóa học các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ Sơ cấp Lý luận chính trị, từ đó tạo tiền đề để các học viên theo học các cấp học cao hơn, chuẩn hóa các chức danh cán bộ theo quy định. Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó vận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.

Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199645