Truy cập hiện tại

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, gồm 09 Chương, 125 Điều, quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan BHXH; Quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước về BHXH. So với Luật BHXH năm 2006, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 bổ sung một số điểm mới, theo hướng có lợi hơn cho người lao động.
Về phạm vi áp dụng BHXH: Luật không áp dụng đối với bảo hiểm thất nghiệp do nội dung này đã được quy định tại Luật Việc làm.
Về đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc: Luật hóa một số nhóm đối tượng đã được thực hiện ổn định theo các văn bản hướng dẫn Luật BHXH, như: Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến người lao động có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp (áp dụng từ 01/01/2018); người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Về đối tượng áp dụng BHXH tự nguyện: Bỏ quy định giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện; bỏ quy định mức sàn thu nhập đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) để phù hợp với khả năng tham gia của người dân và quy định Nhà nước hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện.
Về quản lý nhà nước về BHXH: Bổ sung quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; trong đó quy định: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về BHXH của người lao động; Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.
Về thanh tra BHXH: Bổ sung quy định thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính và giao chức năng thanh tra chuyên ngành về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan BHXH thực hiện.
Về quyền của các tổ chức chính trị - xã hội: Bổ sung quyền khởi kiện của tổ chức công đoàn đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; quyền tham gia thanh tra việc thi hành pháp luật về BHXH. Bổ sung quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguồn: BTGTW

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472281