Truy cập hiện tại

Đang có 203 khách và không thành viên đang online

Kết quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2018

(TGAG)- Năm 2018, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) của tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan ngoại vụ, thông tin truyền thông với các cơ quan báo chí được tăng cường, bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng, giám sát hoạt động TTĐN trên địa bàn.

Trên cơ sở Hướng dẫn 57-HD/BTGTU ngày 06/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo TTĐN tổ chức tuyên truyền quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam, Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”; Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020; Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh An Giang năm 2018.

Ban Chỉ đạo công tác TTĐN được kiện toàn, hoạt động bài bản, nề nếp;  tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22/01/2018 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2018, chủ động triển khai hoạt động thông tin đối ngoại mang tính “điểm nhấn” gắn với xây dựng, quảng bá hình ảnh và con người, những nét văn hóa đặc sắc của An Giang với bạn bè quốc tế. Chú trọng hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về TTĐN; quan tâm nhiều hơn công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng TTĐN, báo chí và truyền thông cho cán bộ, lãnh đạo, người phát ngôn của tỉnh; hội thảo bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế...

Đặc biệt, các lực lượng làm công tác tuyên truyền cũng tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh, nhất là các sự kiện nằm trong chương trình hợp tác với các tỉnh giáp biên giới, cuộc họp định kỳ 6 tháng cuối năm 2017 với 02 tỉnh Tàkeo, Kandal (Vương quốc Campuchia); cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin các cuộc giao lưu, gặp gỡ, làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đối tác như: Tham dự Hội nghị gặp gỡ An Giang Nhật Bản – khu vực ĐBSCL; tiếp đoàn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đến thăm và làm việc tại tỉnh; gặp gỡ Đại sứ quán Iran tại Hà Nội nhằm kết nối việc xuất khẩu mặt hàng gạo vào thị trường Iran; tiếp Tổng Lãnh sự Úc tại TP. Hồ Chí Minh...

Đầu năm đến nay, công tác thông tin đối ngoại luôn gắn với giới thiệu tiềm năng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; thông tin đậm nét về Hội thảo quốc tế “Kết nối Việt Nam - Đối thoại đa ngành” lần thứ 9, tổ chức tại An Giang; Hội nghị kiến tạo những chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao giữa Việt Nam và Australia; Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế với chủ đề “Làm thế nào để cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp An Giang nắm bắt cơ hội mang lại từ CPTPP”; tập huấn cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng với các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) mới của Việt Nam; các hoạt động chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang...

Thông qua các hội nghị, hội thảo quan trọng được tổ chức tại tỉnh, công tác thông tin đối ngoại giúp kết nối giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất nông nghiệp; góp phần cung cấp, chia sẻ thông tin về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, giúp doanh nghiệp nhận diện cơ hội, thách thức để hội nhập kinh tế quốc tế.

Các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong năm 2018 nhìn chung có khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại chủ yếu kiêm nhiệm, nên việc tham mưu, tổ chức các hoạt động chưa nhiều, thiếu chuyên nghiệp; phương thức thông tin có nhiều tiến bộ, song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; các ấn phẩm, tài liệu thông tin bằng tiếng nước ngoài còn ít; việc đấu tranh, phản bác thông tin sai trái có lúc bị động, lúng túng, nên hiệu quả thông tin đối ngoại chưa cao.

Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục tác động đến quan hệ giữa các nước, hội nhập quốc tế sâu rộng tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với đất nước và địa phương; công tác thông tin đối ngoại cần quán triệt và thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được nêu trong chiến lược, chương trình của Chính phủ, kế hoạch của tỉnh về thông tin đối ngoại; tăng cường phối hợp chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại, đổi mới nội dung, phương thức thông tin, chú trọng đầu tư, nâng chất các ấn phẩm, tài liệu; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng chuyên trách về thông tin truyền thông, phóng viên các cơ quan báo chí, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn./

Lê Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23253380