Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Hội Nông dân Việt Nam tỉnh An Giang - những định hướng lớn trong giai đoạn 2018 - 2023

(TGAG)- Đánh giá cao hoạt động Hội và phong trào nông dân An Giang trong 5 năm 2013 - 2018, năm 2018 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chọn Hội Nông dân tỉnh An Giang là đơn vị đại hội điểm cấp tỉnh khu vực phía Nam. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh sẽ tiến hành vào ngày 24 - 25/5/2018.

Nhìn lại 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh nhận được sự quan tâm rất tích cực của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các ban ngành có liên quan, từ đó đội ngũ cán bộ Hội đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Tất cả 12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đề ra đều đạt 100% trở lên, trong đó có 5/12 chỉ tiêu vượt từ 110 - 150% như: đào tạo cán bộ, tập hợp nông dân vào tổ chức, xây dựng cơ sở và huyện đạt vững mạnh, phong trào nông dân giỏi, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, đề xuất và thực hiện thành công nhiều dự án về hỗ trợ sản xuất theo làng nghề, du lịch nông dân và nước sạch cho nông dân được đối tác cùng nông dân đánh giá cao, dạy nghề gắn với trợ vốn tạo việc làm cho lao động học nghề ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới... góp phần đưa phong trào nông dân tỉnh nhà tiến lên một bước mới. Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua 3 năm 2014, 2016, 2017 và tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội Nông dân tỉnh An Giang đề ra chủ đề đại hội là “ĐOÀN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”.

Mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tập hợp nông dân nhất là cơ sở, thực sự là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của nông dân ở nông thôn; trọng tâm là tập hợp, tổ chức, hướng dẫn nông dân tham gia các mô hình liên kết sản xuất, trang trại và doanh nghiệp nông dân; phát huy các nguồn lực từ chương trình dự án trong và ngoài nước, tinh thần khởi nghiệp của lực lượng nông dân giỏi để tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thu nhập nông dân. Đến 2023, phấn đấu thu nhập đạt bằng mức bình quân các tỉnh trong khu vực, nâng cao số hộ nông dân giỏi cấp huyện và cấp tỉnh lên từ 1 đến 1,5 lần so hiện nay.

Để thực hiện mục tiêu trên, phấn đấu đạt được 10 chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Tuyên truyền trên 98% hội viên, nông dân về nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, nghị quyết của Hội.

2- Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách mới thay đổi các cấp được đào tạo, bồi dưỡng công tác hội hằng năm; 100% Hội Nông dân huyện mạnh, 98% cơ sở Hội vững mạnh; 98% chi hội xây dựng và hoạt động đầy đủ 04 nội dung, 100% chi hội đều có quỹ hội, 50% số xã có chi hội nghề nghiệp gắn với làng nghề truyền thống hoặc hợp tác xã, tổ hợp tác ngành nghề; đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt 78% so với hộ nông nghiệp toàn tỉnh.

3- Đến cuối nhiệm kỳ quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 30 tỷ đồng, hỗ trợ từ 4.500 - 5.000 lượt hội viên phát triển sản xuất.

4- Xây dựng, kêu gọi đầu tư từ 8 - 10 dự án từ các nguồn vốn trong và ngoài nước hỗ trợ trên 3.000 hộ hội viên.

5- Số hộ nông dân giỏi trong nhiệm kỳ tăng 5% trở lên (trên 95.000 hộ), thu nhập nông dân giỏi cấp tỉnh tăng gấp 1,5-2 lần so 2018. Phấn đấu có 5% lực lượng nông dân giỏi cấp tỉnh khởi nghiệp trở thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại (trên 4.500 hộ); hằng năm có từ 100 nông dân tham quan học tập mô hình sản xuất trong nước, 20 - 30 nông dân học tập ngoài nước.

6- 100% cán bộ Hội ở các xã điểm nông thôn mới (trên 60 xã) được đào tạo kỹ năng tuyên truyền, trên 90% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

7- Đào tạo nghề trực tiếp cho 3.000 - 4.000 nông dân, giới thiệu việc làm từ 2.000 - 2.500 nông dân.

8- Xây dựng hệ thống thông tin nối kết trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở; hằng năm tổ chức Phiên chợ hàng nông sản an toàn, kết nối cung cầu cho nông dân; phấn đấu từ 90 - 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng năm; xây dựng mỗi huyện, thị, thành có ít nhất 45 - 50 % cơ sở Hội có “Câu lạc bộ nông dân với Pháp luật”, 100% cơ sở Hội cử người tham thành viên tổ hòa giải ở cơ sở.

9- Đến cuối nhiệm kỳ, bình quân mỗi khóm (ấp) có ít nhất 02 - 03 tổ hợp tác, xây dựng, kiện toàn đạt 2.000 tổ hợp tác; phấn đấu có 10 - 15% tổ hợp tác mạnh, đủ điều kiện lên hợp tác xã nông nghiệp phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất; tất cả phường, xã, thị trấn đều có câu lạc bộ nông dân giỏi, mỗi huyện đều có câu lạc bộ sáng tạo kỹ thuật, mỗi huyện đều có 1- 2 mô hình, sản phẩm tiêu biểu có nhãn hiệu, thương hiệu gắn với thế mạnh địa phương, được Hội hỗ trợ quảng bá, sản xuất gắn với thị trường và đầu ra.

10- Hằng năm mỗi cơ sở Hội giới thiệu ít nhất từ  01 - 02 cán bộ, hội viên - nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, phát triển.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ, đặc biệt là Thường trực Tỉnh ủy, ủng hộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và Thường trực cấp ủy - UBND các huyện, thị, thành, sự tin tưởng của hội viên nông dân đối với tổ chức Hội Nông dân thông qua các phong trào hoạt động Hội trong nhiều năm qua cùng với quyết tâm, nỗ lực không ngừng của cán bộ Hội Nông dân các cấp từ tỉnh đến cơ sở; tin tưởng rằng các chỉ tiêu trên sớm đi vào thực hiện, đạt kết quả cao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và của giai cấp nông dân tỉnh nhà.

CHÂU VĂN LY
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18117256