Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Chủ nghĩa Lê-nin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh!

(TGAG)- Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin 22/4/1870 – 22/4/2018: Lê-nin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; người sáng lập Nhà nước Xôviết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Công lao lớn nhất của Lê-nin đối với các dân tộc bị áp bức là việc nhìn thấy khả năng giai cấp công nhân ở các thuộc địa có thể và cần phải nắm lấy ngọn cờ dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng bản thân mình; nhìn thấy phong trào độc lập dân tộc sẽ trở thành một bộ phận của cách mạng toàn thế giới. Bởi khi chủ nghĩa đế quốc đã thống trị toàn thế giới, các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân đều có một kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Muốn giải phóng mình, các dân tộc bị áp bức phải liên minh với giai cấp công nhân để có đủ sức mạnh đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, ngược lại, giai cấp công nhân phải liên minh với các dân tộc thuộc địa thì mới giải phóng được mình. Người viết: “không có sự cố gắng tự nguyện tiến tới sự liên minh và sự thống nhất của giai cấp vô sản, rồi sau nữa, của toàn thể quần chúng cần lao thuộc tất cả các nước và các dân tộc trên toàn thế giới, thì không thể chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản được”. Vì thế, Người đã đề ra khẩu hiệu: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại”.

Sinh ra và lớn lên khi nước ta đã là thuộc địa của thực dân Pháp; kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc; bằng trí tuệ và nghị lực phi thường, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Người khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. Đây là kết luận được rút ra từ một quá trình nghiên cứu gian khổ, lâu dài, “thấm dầy thực tiễn”; luôn bắt đầu từ thực tiễn, luôn so sánh, đối chiếu thực tiễn với lý luận ở cả một bình diện rộng lớn... Năm 1925 trong  tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp", bằng những chứng cớ và số liệu cụ thể, Hồ Chí Minh đã mô tả sinh động và chính xác: "Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra". Trước đó, trong bài viết nhan đề "Đông Dương" đăng trong Tạp chí Cộng sản (La Revue Communiste) số 15 tháng 5 năm 1921, Người còn tiên đoán: "Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc họ có thể giúp những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn".

Trên nền tảng vững chắc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sức dựng nên Đảng ta, phát động Nhân dân ta đứng lên và nhanh chóng làm cách mạng thành công: Đánh bại chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành lấy độc lập hoàn toàn; đất nước thống nhất và phát triển với vị thế ngày càng cao trên chính trường quốc tế.

Thiên tài của Lê-nin có sức hút to lớn. Nhưng, hơn thế nữa, theo Bác Hồ: “Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không gì ngăn cản nổi”.

Từ đó, Bác đã đúc kết: “Chủ nghĩa Lê-nin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh…”. Khi đi vào đời sống tinh thần của dân tộc ta, nó còn là thành tố quan trọng cấu thành nên: “trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc”. Lê-nin “là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”.

Lê-nin mãi mãi là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới./.
                           
LÊ CHÍ THÀNH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29314404