Truy cập hiện tại

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

NIỀM TIN MỚI !

(TGAG)- Năm 2017 đã đi qua, nhiều khó khăn, thách thức tác động đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Nhưng với sự nỗ lực, chung tay góp sức của Đảng bộ, chính quyền, toàn dân, toàn quân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá hơn 2 năm trước: đã hoàn thành vượt mức 17/21 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng trưởng GDP đạt 5,11%; các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

 
Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, chúng ta đạt được trong điều kiện nền kinh tế cùng cả nước từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, thích ứng với biến đổi khí hậu: cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao từng bước được phát huy hiệu quả; thủy sản có dấu hiệu tốt trở lại; ngành du lịch, dịch vụ phát triển khá; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Cũng là năm chúng ta đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ; tập trung kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Một số địa phương đã chủ động thực hiện tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ tinh gọn có hiệu quả, trở thành kinh nghiệm quý để thực hiện diện rộng đổi mới hệ thống chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của tỉnh ta rất chậm, cả 3 khu vực đều không đạt kế hoạch đề ra; khả năng hấp thụ vốn đầu tư thấp. Nhận thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng và việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn thấp. Công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh chưa chuyển biến. Khâu yếu hiện nay là kiểm tra, giám sát của nhiều ngành, nhiều địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành các quy định chưa quyết liệt, chưa có hiệu quả cao. Phải chăng tỉnh chúng ta đang trong tình trạng “..., dưới lạnh” như Thủ tướng đã phê phán?!

Chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức từ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới; công tác dân vận và xây dựng Đảng. Năm 2018 là năm quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh: phải đột phá, tạo đột biến bằng những chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện “cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp trong tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, hơn lúc nào hết càng phải tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Với thành quả của công cuộc đổi mới, với niềm tin mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân An Giang đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương Bác Tôn giàu, đẹp.

LÊ HỒNG KHÂM
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23273097