Truy cập hiện tại

Đang có 215 khách và không thành viên đang online

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) - Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân!

(TGAG)- Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người đã đưa ra một định nghĩa vô cùng đặc sắc: “Đảng là đạo đức, là văn minh”. Toàn bộ cuộc đời của Người là hội tụ những giá trị đạo đức, văn minh của cả dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức sáng ngời.

Không phải chỉ có nhân dân ta, mà cả loài người tiến bộ khắp các châu lục ca ngợi, khâm phục, ngưỡng mộ Người. Đã có biết bao công trình lịch sử nghiên cứu về Người. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, UNESCO đã khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.
Bằng hoạt động thực tiễn và tư duy lý luận ở tầm cao, Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn, sáng tạo vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong thời đại đế quốc chủ nghĩa. Người cho rằng: Độc lập dân tộc là nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa. Quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Với tinh thần đó, Người khẳng định quyết tâm: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Theo Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Không giải phóng dân tộc sẽ không giải phóng được giai cấp. Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp.

Nhiều Hội thảo quốc tế đã ca ngợi Người “Là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc của mình”, Hồ Chí Minh không chỉ là người đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân ta thi hành Bản án chế độ thực dân ở Việt Nam mà còn cùng nhân dân các dân tộc thuộc địa thực hiện bản án đó, xóa đi sự áp bức, nô dịch của chủ nghĩa thực dân trên hành tinh của chúng ta. Người là “tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau” giữa các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam thực hiện mục tiêu hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh cho đất nước của mình, đồng thời Người cũng “góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thể hiện sự nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, thể hiện một cách tập trung những luận điểm sáng tạo lớn về lý luận của Hồ Chí Minh, là sự phản ánh mục đích, lý tưởng, khát vọng và ham muốn tột bậc của danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phản ánh tính triệt để cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đặt vấn đề giải phóng con người, hạnh phúc của con người ở mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng. Cách mạng là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Độc lập dân tộc tạo tiền đề, điều kiện để Nhân dân lao động tự quyết định con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Cho đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi, quan niệm về chủ nghĩa xã hội của chúng ta cũng đã có những thay đổi cả nội dung và phương pháp. Tuy nhiên, trong đó có những giá trị bất biến, vĩnh hằng. Đó chính là khát vọng về một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Nga V.M. Xônxép cho rằng: “Trong thế giới đầy năng động của chúng ta ngày nay đang diễn ra những biến đổi lớn lao... Khái niệm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội, về các con đường và các phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng thay đổi. Nhưng trong mọi biến đổi cũng có một số điều quan trọng không hề thay đổi. Đó là lý tưởng xã hội chủ nghĩa, các tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa, tự do, dân chủ và công bằng xã hội, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, người theo chủ nghĩa quốc tế đã cống hiến trọn đời mình cho những lý tưởng đó. Năm tháng sẽ qua đi nhưng nhân loại tiến bộ nhớ mãi tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Học giả Wiliam J. Duiker khẳng định: “Bất kể cuối cùng người đời phán xét về di sản của ông Hồ để lại cho dân tộc mình ra sao, ông Hồ đã chiếm được một chỗ trong ngôi đền thờ những anh hùng cách mạng từng đấu tranh mạnh mẽ để những người cùng khổ trên thế giới có được tiếng nói đích thực của họ”.

Kể từ khi có Đảng, toàn bộ quá trình cách mạng hơn 80 năm qua, nhất là công cuộc đổi mới gần đây đã khẳng định tính đúng đắn của con đường mà Hồ Chí Minh đã tìm thấy. Đó chính là con đường xuất phát từ thực tế Việt Nam, thực hiện bằng phương thức, bước đi đặc thù Việt Nam, xây dựng nên xã hội xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Việt Nam. Bài học lịch sử quan trọng là phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Luôn quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, vì lợi ích nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân.

LÊ CHÍ THÀNH
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16659840