Truy cập hiện tại

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Giữ vững, phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo

(TGAG)- Trải qua 86 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trực tiếp xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ.

Giai đoạn 1930-1945, công tác tư tưởng văn hoá đóng vai trò trực tiếp và quyết định trong tuyên truyền, giác ngộ các tầng lớp Nhân dân đi theo Đảng, theo lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đấu tranh giành độc lập dân tộc, lập ra nhà nước kiểu mới. Từ năm 1945-1954 công tác tư tưởng góp phần đặc biệt quan trọng vào việc khơi dậy chí khí cách mạng của một dân tộc mới hồi sinh, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để bảo vệ quyền độc lập, tự do non trẻ. Đến thời kỳ 1955-1975 công tác tư tưởng văn hoá trở thành binh chủng đặc biệt ở hậu phương và tiền tuyến, tiếp tục khích lệ tinh thần của cả dân tộc, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đưa Việt Nam trở thành một giá trị thiêng liêng chiến đấu vì chân lý thời đại “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, công tác Tuyên giáo tiếp tục đồng hành cùng với những thăng trầm lịch sử dân tộc thời hậu chiến; trong thời bình nhưng vẫn không "rời tay súng" đấu tranh chống mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích của dân tộc, của Nhân dân.

Từ khi có Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” và gần hơn là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới", cùng với các văn kiện của Đại hội, các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XI, công tác tuyên giáo đã được các cấp uỷ đảng, ban tuyên giáo các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn, đầu tư lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất,… ngày càng tốt hơn, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên đường đổi mới của đất nước.

Ở An Giang, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác tư tưởng, chính trị, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản được đặt lên hàng đầu. Công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng của tỉnh có nhiều đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức, tạo sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đánh giá thành tựu công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X xác định: “Công tác chính trị, tư tưởng được coi trọng. Nội dung, phương thức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, của Trung ương, của tỉnh có nhiều cải tiến. Công tác tuyên truyền, nắm thông tin và định hướng dư luận kịp thời hơn, giúp cán bộ, đảng viên thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao…”

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường. Tình hình trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định biên giới, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Với những thành tựu và sự nỗ lực chung đó, đòi hỏi ngành Tuyên giáo cần giữ gìn và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để có những đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Đại hội X và các Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn địa phương, đất nước và quốc tế, kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng tham mưu các chương trình, đề án, kế hoạch; chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, trưởng thành về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng.
86 năm qua, tuy tên gọi, bộ máy tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Để đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, ngành Tuyên giáo quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của mình, có kế hoạch, lộ trình đổi mới từng nội dung, lĩnh vực để đến năm 2020 tạo bằng được diện mạo mới, chất lượng và hiệu quả mới trong công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng.

Lê Hân


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18478653