Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Triệu tập Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(TUAG)- Ngày 09/8/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) diễn ra vào chiều ngày 15/8/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnhTheo đó, Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau:
 
Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35183168