Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh họp mở rộng tháng 01/2022

(TUAG)- Chiều ngày 17/01/2022, đồng chí Lê Văn Nưng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn đã chủ trì cuộc họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh mở rộng.


Kết quả, trong tháng 01/2022, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện toàn diện các nội dung chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đảm bảo kịp thời, chất lượng, cụ thể:

Tiến hành giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 01/7/2016 đến 01/7/2021; việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh.
 
Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh: Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến thống nhất danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; tờ trình số 787/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022.

Bên cạnh đó, trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Đảng đoàn HĐND tỉnh rất quan tâm, đã chỉ đạo Thường trực HĐND phân công thành viên Thường trực HĐND và Văn phòng bố trí chuyên viên thường xuyên tiếp công dân tại trụ sở và phối hợp tốt với Phòng tiếp công dân tỉnh để xử lý đơn thư của công dân, bên cạnh đó, tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý đơn nhanh chóng, hiệu quả, không để tồn đọng; theo dõi, đôn đốc kịp thời việc giải quyết kiến nghị của công dân của các cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo các đại biểu HĐND là đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ nơi công tác, quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm vụ, trọng tâm trong tháng 02 năm 2022, Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo việc tổ chức khảo sát về các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước; giám sát thông qua văn bản đối với  UBND tỉnh, UBND thị xã Tân Châu, UBND thành phố Châu Đốc về việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội; Đồng thời, lãnh đạo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất tại An Giang. Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tiếp công dân theo định kỳ; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28104726