Truy cập hiện tại

Đang có 496 khách và không thành viên đang online

Từ ngày 23/9 đến ngày 25/9/2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trước kỳ họp lần thứ 12

(TGAG)- Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa có quyết định thành lập Đoàn giám sát trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo đó, từ ngày 23/9 đến ngày 25/9/2015, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, thành phố Long Xuyên và Sở Tài chính.

Nội dung giám sát, tập trung xem xét tình hình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Việc thực hiện Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thông qua công tác giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương trong 9 tháng đầu năm 2015, để qua đó đoàn giám sát kịp thời rút ra những kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27059016