Truy cập hiện tại

Đang có 217 khách và không thành viên đang online

Triển khai tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

(TUAG)- Ngày 27/11/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân 03 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, nội dung tổng kết tập trung vào việc đánh giá toàn diện tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật và thực tế triển khai tại địa phương: Về tổ chức của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.


Về thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân thông qua các hoạt động tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, hoạt động thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân; hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Kết quả việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân đảm bảo hiệu quả…

Về thời gian, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong quý I/2021.

Sau khi kết thúc kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân cấp huyện, Hội đồng nhân dân cấp xã, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương quyết định việc tiến hành tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tại địa phương mình.

Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc thông qua báo cáo.

Thường trực HĐND tỉnh lưu ý Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện và hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện phần nhiệm vụ của mình để việc tổng kết nhiệm kỳ đạt kết quả cao nhất.
Qua việc tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tới./.

NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18094197