Truy cập hiện tại

Đang có 186 khách và không thành viên đang online

Cải cách hành chính ở An Giang - một năm nhìn lại

(TGAG)- Cải cách hành chính được Đảng và Nhà nước xác định là nội dung trọng tâm trong ba đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của đất nước, thông qua tiến trình cải cách nền hành chính Nhà nước để từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại và thông suốt.

Năm 2014 là năm rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết chương trình cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã tham mưu ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 với 48 đầu công việc, quyết tâm hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình. Có thể nói, với sự quyết tâm phối hợp thực hiện của cơ quan hành chính các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính năm 2014 đã đạt được kết quả khá tốt, 43/48 đầu công việc đã và đang hoàn thành, 5 nhiệm vụ còn lại đang được tích cực thực hiện, một số cơ quan, địa phương hoàn thành kế hoạch với tỷ lệ rất cao như: Châu Đốc, Thoại Sơn, Tân Châu, Long Xuyên... Nhìn lại kết quả đạt được trong 01 năm thực hiện nhiệm vụ, chúng ta ghi nhận sự cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan hành chính các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh và các sở ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; duy trì tốt các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra 07 sở ngành, 21 lượt tại 11 huyện, thị xã, thành phố, 41 đơn vị cấp xã. Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh kiểm tra đột xuất 15 cơ quan, đơn vị về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các sở ngành kiểm tra công tác chuyên môn và lồng ghép kiểm tra cải cách hành chính. Các huyện, thị xã, thành phố cũng có nhiều hoạt động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiến hành kiểm tra về cải cách hành chính, giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính tiếp tục quan tâm như: phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phát sóng 12 chuyên mục cải cách hành chính; đăng 24 bài viết cải cách hành chính trên báo An Giang; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố đăng 320 tin bài, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã chuyển tải 390 tin bài tuyên truyền về cải cách hành chính; phát hành 1.300 quyển “Sổ tay cải cách hành chính”...

Trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, nhiều dự án được triển khai có hiệu quả như phần mềm một cửa điện tử, phần mềm chấm điểm cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện, ứng dụng chữ ký số, hệ thống văn phòng điện tử triển khai đến cấp huyện; thí điểm việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe bằng dịch vụ bưu chính, đây là dịch vụ công mức độ 4 đầu tiên của tỉnh...

Những kết quả trên cho thấy sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính quyền các cấp nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết khó khăn, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, đồng thời đây cũng là một trong những điều kiện cần để thu hút các doanh nghiệp gia nhập thị trường và đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính năm 2014 vẫn còn những tồn tại cần khắc phục: một số nhiệm vụ, đề án, dự án cải cách hành chính triển khai chậm, một phần là do công tác phối hợp, ngân sách thực hiện còn hạn chế. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được thực hiện khá tốt, tuy nhiên hồ sơ trễ hẹn, nhất là ở lĩnh vực đất đai còn nhiều. Cơ chế một cửa cấp huyện còn lúng túng trong quản lý, điều động công chức, chưa bố trí được công chức kho bạc đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, người dân vẫn phải đi nhiều cơ quan để hoàn thiện hồ sơ. Một bộ phận cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp chưa tốt với người dân, bị người dân và báo chí phản ánh...

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn lại trong chương trình cải cách hành chính và khắc phục những tồn tại, hạn chế, công tác cải cách hành chính năm 2015 sẽ thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ để duy trì, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ hai, triển khai hiệu quả các đề án, dự án cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh; hoàn thành các phần việc còn lại trong Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015. Dự thảo Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đơn giản thủ tục hành chính, tạo sự thuận tiện nhất cho người dân; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thành lập Văn phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An Giang.
Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh để làm thước đo quyết tâm và tính hiệu quả cải cách hành chính của cơ quan hành chính các cấp.

Thứ năm, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh An Giang.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, cải cách hành chính sẽ có những đóng góp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh nhà, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trình Lam Sinh

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18582839