Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Một số kết quả chủ yếu của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) tổ chức từ ngày 18 - 24/10/2017 tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), với chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành lấy thắng lợi vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, phấn đấu không ngừng thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”.

Đại hội thông qua Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa XVIII đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng và nhất trí bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX gồm 204 ủy viên chính thức, 172 ủy viên dự khuyết và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX gồm 133 ủy viên.Nghị quyết của Đại hội XIX nêu rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng, coi cải cách mở cửa là con đường để xây dựng một nước Trung Quốc mạnh hơn và là đặc trưng quan trọng nhất của giai đoạn phát triển mới ở Trung Quốc. Đại hội cũng nhất trí thông qua Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, đồng thời đưa tư tưởng này quán triệt vào Điều lệ Đảng sửa đổi:

Một là, xác định rõ kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nhiệm vụ chung là thực hiện hiện đại hóa Chủ nghĩa xã hội và phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, trên cơ sở xây dựng toàn diện xã hội khá giả, chia làm 02 bước đi đến giữa thế kỷ này xây dựng thành công cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Hai là, xác định rõ mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc thời đại mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu về cuộc sống tươi đẹp ngày càng tăng của nhân dân với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ.

Ba là, xác định rõ bố cục tổng thể của sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là “5 trong 1”, bố cục chiến lược là “Bốn toàn diện”, nhấn mạnh kiên định tự tin về đường lối, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ, tự tin về văn hóa.

Bốn là, xác định rõ mục tiêu chung của đi sâu cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước.

Năm là, xác định rõ mục tiêu chung của thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật là xây dựng hệ thống pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng Nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, xác định rõ mục tiêu cường quân của Đảng trong thời đại mới là xây dựng một quân đội nhân dân nghe Đảng chỉ huy.

Bảy là, xác định rõ ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc cần thúc đẩy việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chung, vận mệnh nhân loại.

Tám là, xác định rõ đặc trưng bản chất nhất của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, ưu thế lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo

Nghị quyết Đại hội XIX khẳng định kết hợp chặt chẽ hệ thống, con đường và học thuyết chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” là sự kết tinh trí tuệ tập thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là tư tưởng chỉ đạo lâu dài của đảng, đồng thời nêu rõ quan điểm đó đại diện cho thành tựu mới nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được trong quá trình áp dụng chủ nghĩa Mác vào điều kiện thực tiễn của Trung Quốc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã họp phiên đầu và bầu Bộ Chính trị gồm 25 thành viên, Thường vụ Bộ Chính trị gồm bảy thành viên, Ban Bí thư gồm bảy thành viên và bầu Tổng Bí thư. Ông Tập Cận Bình, 64 tuổi, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và Chủ tịch Quân ủy Trung ương; ông Triệu Lạc Tế được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời kỳ mới của Chủ tịch Tập Cận Bình, tư tưởng của ông đã được đưa vào điều lệ Đảng, ngang tầm với Chủ tịch Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo, “Tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”, là kim chỉ nam dẫn dắt Trung Quốc tiếp tục sự nghiệp cải cách - mở cửa, thực hiện giấc mộng Trung Hoa, chấn hưng Trung Hoa, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

P.TTCTTG (tổng hợp)
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9497307