Truy cập hiện tại

Đang có 163 khách và không thành viên đang online

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

(TGAG)- Ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ được nghe khái quát lại bối cảnh lịch sử và diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Hội nghị còn được nghe sinh hoạt truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT địa phương tỉnh An Giang (26/8/1945 – 26/8/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh.


Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta đã chuyển sang một bước ngoặt mới, trở thành một nước độc lập, tự do, một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đối với bản Di chúc của Bác Hồ được xem là Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá. Những lời căn dặn của Người trong bản Di chúc có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc. Đó là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền, chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người. Ở đó, Người đã thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với các tầng lớp nhân dân ta và phong trào cộng sản quốc tế. Thực hiện di nguyện của Bác, 50 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo và cùng toàn quân, toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, từng bước đưa nước nhà phát triển và hội nhập ngày càng sánh vai với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới./.
 
Văn Tranh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35163015