Truy cập hiện tại

Đang có 209 khách và không thành viên đang online

An Giang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh

(TGAG)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19-6-2019, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7, thay thế Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 5-4-2013 của UBND tỉnh.

Theo đó, ấp, khóm không phải là 1 cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Nội dung hoạt động của ấp, khóm gồm: Cộng đồng dân cư ở ấp, khóm bàn, quyết định chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, ấp, khóm do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật. Cộng đồng dân cư tham gia bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các công việc của ấp, khóm và của cấp xã theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Xây dựng và thực hiện hương ước (quy ước) của ấp, khóm; tham gia tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương, phòng, chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khóm.

Quy chế còn đề cập đến tổ chức của ấp, khóm; điều kiện thành lập ấp, khóm mới; điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên ấp, khóm; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khóm; chế độ chính sách; quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khóm; trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện quy chế...

KHÁNH HƯNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21673918