Truy cập hiện tại

Đang có 350 khách và không thành viên đang online

Sứ mệnh rất cao cả!

(TGAG)- Dân tộc ta là một dân tộc “xưng nền văn hiến đã lâu”, là dân tộc có truyền thống trọng văn-thượng võ, truyền thống hiếu học… Gắn với đó ngàn đời là truyền thống “tôn sư-trọng đạo”. “Không thầy đố mầy làm nên” là câu nói cửa miệng trong các tầng lớp nhân dân…

Kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp đó, Hồ Chí Minh từ lúc là Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã rất quan tâm đến giáo dục. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, vấn đề "Phổ thông giáo dục” đã sớm được khẳng định. Chuẩn bị giành chính quyền, "Chương trình Việt Minh" (1941) chủ trương: "Hủy bỏ nền giáo dục nô lệ. Gây dựng nền quốc dân giáo dục”. Chỉ sau mấy ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác đã công bố nhiệm vụ “Chống giặc dốt”- một trong "Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Người nhấn mạnh: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Ngày 8-9-1945, Bác ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, để thanh toán nạn mù chữ…

Trong mọi hoàn cảnh, Hồ Chí Minh luôn đề cao sứ mệnh của thầy giáo, Bác nói: " Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất..., những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh... Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang". Ðể làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. Bác nhắc nhở: "Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu…". 

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của toàn xã hội, trong đó Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, đào tạo. Kết quả là: Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện và có bước hiện đại hóa. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng…

Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, thành động lực phát triển. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp…

Nhằm góp phần sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Giáo dục, đào tạo trong những năm tới đây phải phấn đấu tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Cương lĩnh của Đảng đã xác định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Đây là sứ mệnh rất cao cả!

Sứ mệnh cao cả đó trước hết thuộc về các Thầy-Cô giáo!

TRUNG THÀNH

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15680974