Truy cập hiện tại

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện hiệu quả “Ngày pháp luật”

(TGAG)- Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  (BĐBP) tỉnh An Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và cấp ủy, chính quyền, ủy ban mặt trận, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản luật về biên giới Quốc gia, quy định của địa phương.

Xây dựng đơn vị có kỷ luật nghiêm

Để “Ngày Pháp luật” được thực hiện thành nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức đúng ý nghĩa của hình thức hoạt động này; đồng thời, có chủ trương, biện pháp  lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thiết thực. Cùng với yêu cầu duy trì chế độ “Ngày Đảng” và “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”, chủ trương của Đảng ủy là phải làm cho “Ngày Pháp luật” trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.


Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật trong đồng bào dân tộc Chăm xã Khánh Bình, huyện An Phú

Theo đó, từ Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đến các đơn vị cơ sở đều xác định rõ đây là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; kế hoạch công tác của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện của Phòng chính trị, cán bộ chính trị và là nội dung hoạt động của các tổ chức quần chúng. Các đơn vị đã tổ chức “Ngày Pháp luật” theo định kỳ (tháng/lần) do chỉ huy đơn vị quy định, với lượng thời gian cần thiết để cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật. Điều này có tác dụng rất thiết thực, thực hiện quyết liệt những khâu đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành vi tuân thủ pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của mọi cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đưa “Ngày Pháp luật” thành một nội dung hoạt động của phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với các đợt thi đua đột kích, các cuộc vận động. Cơ quan chức năng thống nhất cách thức tổ chức cả về nội dung và thời gian để tiến hành đồng bộ trong phạm vi toàn Đơn vị. Công tác kiểm tra việc triển khai được duy trì nghiêm gắn với phúc tra xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quy định: việc duy trì nền nếp, hiệu quả “Ngày Pháp luật” và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của bộ đội là một tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cũng như việc đánh giá, nhận xét vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì hằng năm.

Trên cơ sở quy định chung về tổ chức “Ngày Pháp luật” do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của trên quy định, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện. Trong học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật, BĐBP tỉnh tập trung vào những nội dung quy phạm pháp luật mới ban hành; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan thiết thực đến lĩnh vực hoạt động của các đơn vị, cuộc sống, công việc hằng ngày của mọi cán bộ, chiến sĩ, được nhiều người quan tâm, như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 2013), Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Bộ luật Hình sự,… Việc tổ chức “Ngày Pháp luật” bảo đảm đa dạng, sáng tạo, phù hợp với đặc thù, điều kiện hoạt động của từng đơn vị. Trong đó, tập trung vào các hình thức, như: Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản pháp luật (do chỉ huy đơn vị hoặc báo cáo viên pháp luật giới thiệu); tổ chức đọc, nghiên cứu các tài liệu pháp luật; tọa đàm, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; kiểm tra nhận thức về pháp luật,… Gần đây, BĐBP tỉnh đã kết hợp hoạt động “Ngày Pháp luật” với thực hiện hình thức “Mỗi tuần một Điều luật” thông qua phát huy vai trò của Tổ Tư vấn pháp luật, nên đã tạo được phong trào tự quản, tự rèn, tự học, tự tìm hiểu, trao đổi, tọa đàm sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ về những kiến thức cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi pháp luật một cách sâu rộng, thiết thực trong toàn Đơn vị. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn chỉ đạo các tổ chức quần chúng tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tăng cường phối hợp với các lực lượng và địa phương nơi đóng quân tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, sân khấu hóa,… với chủ đề liên quan đến “Ngày Pháp luật”; định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm, tìm ra những cách làm hay, sáng tạo; qua đó, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đánh giá: “Những việc làm trên, đã góp phần tạo sự chuyển biến, tiến bộ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện”.

Xây dựng biên giới thượng tôn pháp luật

Biên giới tỉnh An Giang dài gần 100 km, tiếp giáp với 02 tỉnh Ta Keo và Kan Dal (Vương quốc Campuchia); với địa hình đa dạng, phức tạp, địa bàn biên giới gồm 18 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện, thị xã, thành phố biên giới (Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn); có tổng dân số 49.935 hộ/209.387 nhân khẩu (chiếm gần 9,7% dân số toàn tỉnh), có 04 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer cùng sinh sống; là địa bàn đa tôn giáo, trong đó Phật Giáo và Phật Giáo Hòa Hảo là 02 tôn giáo chiếm đa số.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: “Do đặc thù nhiệm vụ, các đơn vị BĐBP tỉnh An Giang thường phải đóng quân phân tán, nhỏ lẻ và hoạt động trên những địa bàn chiến lược xung yếu và nhạy cảm, nơi kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; nơi nhạy cảm về công tác đối ngoại biên phòng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá. Vì vậy, việc thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biên giới là hết sức cần thiết”.

Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chỉ đạo các Đồn BP phối hợp với địa phương có những biện pháp, cách làm mang tính đột phá, khéo léo vận dụng sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; đặc thù hoạt động của mỗi ban, ngành, đoàn thể,… như một số nội dung sau:

Thông qua các buổi họp dân ở địa bàn, thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng ở cơ quan, đơn vị, các sở, ngành, địa phương, đơn vị vũ trang đã tổ chức tuyên truyền được trên 237 cuộc cho trên 12.375 lượt người dự nghe.


Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phối hợp với tuổi trẻ địa phương thực hiện mô hình Đoạn đường biên thanh niên làm chủ

BĐBP tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thường xuyên phản ánh đưa các tin, bài tuyên truyền các văn bản pháp luật trên chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” hàng tháng, phát được hơn 53 tin, bài phóng sự; Thông qua các Bản tin pháp luật, viết hàng trăm tin, bài tuyên truyền trên báo, đài Trung ương và địa phương. Các Đồn Biên phòng phối hợp với Đài Truyền thanh 05 huyện, thị xã, thành phố biên giới và các đài truyền thanh xã biên giới phát thanh tuyên truyền các văn bản pháp luật, các hoạt động kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gương người tốt, việc tốt về chấp hành pháp luật... đã phát được 85 tin, có hàng trăm ngàn lượt người dự nghe. Các tin, bài đã kịp thời tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến cán bộ và nhân dân trên khu vực biên giới; về thực trạng thi hành pháp luật, qua đó, góp phần quan trọng đến hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn biên giới cũng như nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của đơn vị phối hợp với Trung tâm văn hóa địa phương xây dựng chương trình văn nghệ liên hoan tiếng hát từ biên giới 2 năm/1 lần, ở địa phương tổ chức các hội thi trình bày các tiểu phẩm kết hợp với pa nô tuyên truyền trực quan về việc chấp hành và thực thi pháp luật để phục vụ quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới; thời gian qua đã tổ chức được 37 buổi biểu diễn văn nghệ, phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn biên giới nhân dịp lễ, tết.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Đồn BP tham mưu địa phương thường xuyên củng cố các tổ tư vấn pháp luật ở 18 xã, phường, thị trấn biên giới luôn được kiện toàn, mỗi tổ đều đảm bảo có từ 07 - 10 người, trong đó có 1 - 2 cán bộ Biên phòng. Nhìn chung thời gian qua, các tổ tư vấn pháp luật luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hoạt động có nền nếp, chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt cho nhu cầu tư vấn, hỏi đáp những vấn đề về pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Cấp ủy, chỉ huy các Đồn BP còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thực hiện tốt “Ngày pháp luật” hàng tháng; bằng cách phát huy hiệu quả tối đa ngăn sách, tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị và trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật ngày càng đa dạng của nhiều đối tượng. Hiện nay mỗi đồn có 01 tủ sách pháp luật; mỗi xã, phường, thị trấn biên giới có từ 01 đến 05 tủ sách; với số lượng của mỗi tủ sách từ 100 đến 400 đầu sách, bao gồm văn bản pháp luật các loại...thời gian qua đã phục vụ hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân đến đọc, nghiên cứu.

BĐBP tỉnh còn phối hợp với Sở Tư pháp, Công an, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh,… tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức “Thượng tôn pháp luật” trong cơ quan, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia. Đơn vị phối hợp với Tòa án nhân dân các huyện thị, thành phố, biên giới tổ chức xét xử lưu động các vụ án xảy ra trên khu vực biên giới để trực tiếp tuyên truyền và răn đe các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra để “Ngày pháp luật” hàng năm có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị BĐBP và các xã, phường, thị trấn biên giới đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về “Ngày Pháp luật”, chủ đề, khẩu hiệu “Ngày Pháp luật” qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng.

BĐBP tỉnh đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo để “Ngày Pháp luật” trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và nhân dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất các việc vi phạm kỷ luật, pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa bàn khu vực biên giới, góp phần xây dựng địa bàn biên giới thượng tôn pháp luật.

Bài, ảnh: CHIẾN KHU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053661