Tăng cường quản lý, phát huy vai trò báo chí ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ

(TGAG)- Thời gian qua, hoạt động báo chí, xuất bản (BC, XB) trên địa bàn tỉnh đã tích cực góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP), tiêu cực. Công tác chỉ đạo, quản lý BC, XB có nhiều chuyển biến tích cực. Việc chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được quan tâm hơn. Hiệu quả phối hợp trong chỉ đạo, quản lý BC, XB được nâng cao.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của BC, XB trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế. Công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin chưa chủ động, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Nhận thức và nhạy bén chính trị của một bộ phận cán bộ (CB), hội viên (HV), phóng viên (PV), nhà báo (NB) còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, PV, biên tập viên các cơ quan BC chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý BC, XB có hiệu quả, phát huy tốt vai trò của BC, XB trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh An Giang phối hợp các chi hội trực thuộc và cơ quan BC trên địa bàn tỉnh tổ chức 3 cuộc quán triệt Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho trên 220 CB, HV, PV, NB. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể CB, HV, PV, NB về vị trí, vai trò của BC, XB hiện nay; nhất là trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan chỉ đạo, quản lý trong việc lãnh đạo, quản lý BC; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; chú trọng công tác giáo dục, nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cho nhà báo. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng PV, HV có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên thực hiện trao đổi thông tin với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng thông tin. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về BC, XB. Mặt khác, tạo điều kiện để HV, NB, PV đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm công tác BC, XB.

Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh yêu cầu các chi hội, cơ quan BC, HV, PV, NB phát huy tính tiên phong, tích cực trong đấu tranh PCTN, LP, tiêu cực, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi TN, LP, tiêu cực và tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, dũng khí và quyết tâm đấu tranh với sai trái, tiêu cực. Bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh PCTN, LP, tiêu cực; kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.  Mặt khác, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm BC, XB; xây dựng đội ngũ người làm báo, XB có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước.

Để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái hiệu quả, Hội Nhà báo tỉnh đã đề nghị các cơ quan BC trong tỉnh nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ quản lý của đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng, đội ngũ những người làm báo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, xuất bản; giữ vững kỷ luật thông tin; xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm của các cá nhân liên quan. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; chú trọng tính định hướng chính trị - tư tưởng, tính văn hóa, khoa học.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả; tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi TN, LP, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Mặt khác, chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho cơ quan BC, XB đáp ứng yêu cầu phát triển trong môi trường truyền thông đa phương tiện, truyền thông hội tụ. Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền đảm bảo yêu cầu: thời sự, chuẩn mực, công tâm, phong phú, hấp dẫn.

THU THẢO
Hội Nhà báo tỉnh

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8648028