Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

An Giang phát động thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

(TGAG)- Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Trong suốt 70 năm qua, thực hiện theo tư tưởng của Người, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn ra sức thi đua lập thành tích trong chiến đấu, lao động, học tập, đạt được nhiều thắng lợi lớn. Thi đua khen thưởng ngày càng phát huy được vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị Quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, tỉnh An Giang chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Toàn dân An Giang đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh An Giang giàu đẹp, văn minh” với các nội dung chủ yếu như sau:


1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của thi đua yêu nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với khẩu hiệu hành động “Toàn dân An Giang đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh An Giang giàu đẹp, văn minh”. Các đơn vị chủ động tổ chức, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết, tiêu chí đánh giá rõ ràng nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, chú ý phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế ổn định, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh trong liên kết vùng; ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất và chế biến; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; tập trung đầu tư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tập trung triển khai 3 phong trào thi đua trọng tâm: “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “An Giang chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, làm nòng cốt cho các phong trào khác.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành quả đạt được của công tác thi đua khen thưởng trong 70 năm qua bằng nhiều hình thức đa dạng, nhiều kênh thông tin, từ tỉnh đến cơ sở; tập trung vào việc phát hiện và giới thiệu nhân rộng những tấm gương điển hình thi đua vượt khó, những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp phát động đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với nhiệm vụ cấp bách của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra trong năm 2018; có phân công trách nhiệm cụ thể, tiêu chí đánh giá rõ ràng với phương châm “làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện phong trào. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này sẽ được xét khen thưởng dưới các hình thức: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Vì vậy, mỗi địa phương, đơn vị trong tỉnh, các cấp lãnh đạo và cán bộ, đảng viên cần tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất để phong trào thi đua thật sự là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội đặt ra năm 2018 và giai đoạn 5 năm (2016 - 2020).

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091296