Truy cập hiện tại

Đang có 192 khách và không thành viên đang online

Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện và sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu,  xây đắp nên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong gần 30 năm đổi mới, nhất là từ năm 2005 đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Quân đội đã nắm chắc và dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách liên quan đến quốc phòng - an ninh; đề ra đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ đối nội và đối ngoại, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược, đồng thời không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ tốt với các nước láng giềng; bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong giai đoạn tới sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nhất là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bên cạnh việc phát huy tốt sức mạnh tổng hợp toàn dân và truyền thống hào hùng của quân đội, cần tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện tốt những vấn đề sau:
Tập trung bảo vệ đường lối, kiên định về chính trị, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đoàn kết nội bộ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ, đó là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế hiện nay cho thấy, không một quốc gia nào trên thế giới mất ổn định từ bên trong mà có thể bảo vệ được Tổ quốc của mình. Điều này càng rõ hơn, trong gần 10 năm trở lại đây các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, Bắc Phi, một số cuộc “cách mạng màu” ở một số quốc gia đều xuất phát từ sự mất ổn định nội bộ bên trong, từ sự tranh giành quyền lực, từ sự đói nghèo, từ tham nhũng, từ lòng tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền bị giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến người dân quay lưng lại chính quyền, và đây chính là cái cớ để nước ngoài can thiệp tiến tới gây chiến tranh và lật đổ chính quyền. Chính vì vậy, một khi xã hội ổn định, đất nước phát triển thì không một thế lực nào có cớ để dựng lên một chính quyền phản động, đối lập, tự vũ trang kêu gọi nước ngoài can thiệp và sẽ không có một nước nào làm được điều ấy.
Chú trọng phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh - xã hội, góp phần tăng cường quốc phòng - an ninh. Nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội được xem là một trong những giải pháp quan trọng bảo vệ Tổ quốc mang tính chất nền tảng và căn bản. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không ngăn cản sự phát triển chung của xã hội, không ngăn cản sự phát triển chung của nền kinh tế, khi xã hội phát triển, người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn, kinh tế ngày càng phát triển, đầu tư nước ngoài tăng, cuộc sống người dân được ấm no, lúc đó chúng ta tiếp tục đầu tư vào quốc phòng để quân đội có điều kiện bảo vệ đất nước ngay trong thời bình và cũng là lúc để chúng ta tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, lúc bây giờ cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta sẽ giành được thắng lợi. Chính vì vậy, phát triển kinh tế - xã hội chính là cơ sở nền tảng cho sự nghiệp quốc phòng của đất nước.
Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, chủ động thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Để làm được điều này đòi hỏi phải vận dụng tốt sức mạnh của thời đại, của cộng đồng quốc tế. Cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin đối ngoại một cách đúng đắn, chính xác về chính sách phát triển đất nước cả kinh tế, chính trị cũng như các vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền như vấn đề Biển Đông. Có như vậy chúng ta nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Xây dựng đường lối quân sự Việt Nam trên cơ sở hoàn thiện chiến lược quốc phòng trong tình hình mới. Từ khi thành lập Quân đội đến nay, Bác Hồ là người đã vạch ra đường lối quân sự của Đảng ta, mà đường lối quan trọng nhất là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, tổ chức chiến đấu bằng việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, lãnh đạo bằng sức mạnh của nhân dân, đây là điều khác biệt rất lớn so với các nước trên thế giới. Lý do cơ bản đó là, chúng ta có một đường lối quân sự nhất quán không đi xâm lược, không làm phương hại đến lợi ích của ai và cũng không cho ai sử dụng lãnh thổ để chống lại nước thứ ba và chúng ta xây dựng quốc phòng để bảo vệ cái mà chúng ta đang có.
Để thực hiện tốt điều này, trước hết đó là xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất chính trị vững vàng và càng vững vàng hơn trước mọi tình huống chiến tranh hoặc mọi tình huống can thiệp của nước ngoài. Đây là nhiệm vụ rất cơ bản và nhất quán của Quân đội để chuẩn bị sẵn sàng cho bảo vệ Tổ quốc.
Trong những ngày này, cả nước đang nô nức tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Lê Hoàng Phúc

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18556016