Truy cập hiện tại

Đang có 169 khách và không thành viên đang online

Tiến tới kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

(TGAG)- Ngày 18 tháng 11 năm 1930, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 86 năm xây dựng, trưởng thành, do yêu cầu về chiến lược, sách lược của cách mạng, công tác tổ chức và tên gọi của Mặt trận có những thay đổi nhưng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận về cơ bản là nhất quán. Không một giai đoạn lịch sử nào của đất nước vắng bóng của tổ chức Mặt trận.

Trong đấu tranh bảo vệ đất nước, Mặt trận đã tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân, thổi bùng lên ngọn lửa của lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, kêu gọi toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết đứng lên bảo vệ Tổ quốc, đánh đổ mọi ách xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất nước nhà. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thực hiện vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Qua thực tiễn hoạt động, MTTQ Việt Nam xứng đáng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với cả nước, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hướng mạnh các hoạt động về cơ sở để thực hiện; tập trung tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh; trong quá trình thực hiện bám sát chương trình, mục tiêu của tổ chức mình; đồng thời gắn kết với chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện; từ đó đã tạo được sự đồng thuận xã hội; vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành động lực quan trọng trong việc thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cũng như cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng được chủ động và tăng cường; công tác phối hợp được quan tâm đúng mức thông qua ký kết quy chế, kế hoạch và chương trình phối hợp để thực hiện; các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng mang lại kết quả đáng kể. Qua tổng kết 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh An Giang (2000 - 2015) toàn tỉnh đã vận động tiền và hiện vật quy tiền trên 927 tỷ đồng; đã cất mới 33.398 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 18.293 căn; trợ cấp khó khăn đột xuất, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh, sản xuất, học hành cho trên 2,7 triệu lượt hộ nghèo; hỗ trợ chương trình An sinh xã hội với tổng số tiền trên 117 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận đôi lúc vẫn còn dàn trải, chưa sâu rộng; từng lúc, từng nơi việc nắm bắt và phản ánh, đề xuất cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề bức xúc nảy sinh trong Nhân dân chưa kịp thời; công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò các nhân sĩ, trí thức, các cá nhân tiêu biểu, lực lượng cốt cán, cộng tác viên, các đối tượng đặc thù còn hạn chế, nên chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào, các cuộc vận động tuy đạt kết quả về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả chưa đồng đều; các mô hình hoạt động hiệu quả chậm được nhân rộng; công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên tuy có tiến bộ hơn trước nhưng đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, nhịp nhàng; phương thức hoạt động tuy có đổi mới nhưng chưa nhiều.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt 05 nội dung Chương trình sau:

Một là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

Hai là, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;

Ba là, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh;

Bốn là, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân;

Năm là, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQ Việt Nam, càng tự hào về truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, mỗi chúng ta càng phải có trách nhiệm tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

TỪ THANH KHIẾT
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203499