Truy cập hiện tại

Đang có 254 khách và không thành viên đang online

Tuyên ngôn độc lập khẳng định quyết tâm giữ vững độc lập chủ quyền

(TGAG)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, một cuộc cách mạng “long trời, lở đất”, một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Cách mạng đã đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến; giành chính quyền về tay Nhân dân, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc ta được hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9 có ý nghĩa lịch sử to lớn là lần đầu tiên trong lịch sử, khát vọng và ý chí về độc lập, tự do được luận chứng về mặt khoa học, trở thành một giá trị đặc trưng, cốt lõi về ý chí không chịu khuất phục của dân tộc ta; Tuyên ngôn còn là sự tiếp tục kế thừa truyền thống kể từ: Lý Thường Kiệt với “Nam quốc sơn hà...”, Nguyễn Trãi với “Bình Ngô đại cáo”, Trần Quốc Tuấn với “Hịch tướng sĩ”... Truyền thống được phát huy đến đỉnh cao trong cuộc đấu tranh của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên ngôn đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”.
   
Với tinh thần đó, với bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bình tĩnh, sáng suốt chèo lái, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh. Những chủ trương của Đảng vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt để đối phó với chiến tranh xâm lược.

Bảo vệ thành quả cách mạng: Dân tộc ta lại phải tiếp tục chiến đấu 30 năm với hai cuộc kháng chiến trường kỳ đầy hy sinh gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Bằng đường lối đúng đắn; với khối đại đoàn kết dân tộc và ý chí đấu tranh quật cường: “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Nhân dân ta đã lần lượt đánh bại những kẻ thù sừng sỏ nhất của thế kỷ XX mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tiếp đến là cuộc tổng tiến công nỗi dậy mùa xuân năm 1975 thắng lợi, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gần đây là thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.
   
“Tuyên ngôn độc lập” đã cho thấy tầm nhìn xa về sự phát triển của lịch sử: Giành chính quyền là khó, giữ vững nó còn khó hơn. Giành độc lập là khó, giữ độc lập chủ quyền còn khó hơn bội phần. Tại Đại hội lần thứ XII, lần đầu tiên Đảng ta đã đưa vào chủ đề của Đại hội nội dung: “Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”.
   
Quyết định nói trên là sự tiếp tục thực hiện tư tưởng của ông cha ta: “Giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Nó phù hợp với đặc điểm tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh đến cục diện thế giới và các khu vực. Những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa thực dụng ngày càng nổi lên trong quan hệ quốc tế. Các nước đang phát triển, nhất là những nước vừa và nhỏ đang đứng trước những cơ hội và khó khăn, thách thức lớn trên con đường phát triển.

Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp.

Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bài học lớn rút ra qua nhiều chặng đường đấu tranh oanh liệt là: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ...”. Đảng ta khẳng định: “phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ”.
   
Phát huy truyền thống của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để phát triển bền vững trong bối cảnh quốc tế mới; để giữ vững độc lập chủ quyền: Mỗi người chúng ta phải ra sức góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế… Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước; góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới./.
                       
LÊ CHÍ THÀNH
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26073200