Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Quân đội ta xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

(TGAG)- Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đúng vào dịp cả nước đang hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với niềm tin tưởng, kỳ vọng lớn lao vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam và qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta đã viết nên truyền thống vẻ vang: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nhân dân ta đã ghi nhận, khen ngợi bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam với danh hiệu cao quý: “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 71 năm qua, Quân đội ta luôn xứng đáng  là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trong bất cứ tình huống nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hình ảnh người chiến sĩ giúp dân xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; không quản hiểm nguy, dầm mình  trong bão lũ cứu vớt người dân bị nạn đã và đang là hình ảnh đẹp tô đậm thêm truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội ta - đội quân được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ.

Những năm qua, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta ngày càng được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, góp phần giữ vững  môi trường hòa bình và ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước. Toàn quân thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, hàng nghìn gương tốt tiêu biểu “làm theo” tấm gương đạo đức trong sáng của Bác đã xuất hiện và được phổ biến, nhân rộng.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị với chiến lược, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội… nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng biết bao mồ hôi, xương máu mới giành được. Trong thời điểm hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ đang đặt ra những vấn đề mới, rất cấp bách đối với yêu cầu nhiệm vụ quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam”; xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, đặc biệt là việc tiếp tục xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân.

Để Quân đội ta luôn luôn xứng đáng với lịch sử, truyền thống vẻ vang của mình, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, với sự tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của Đảng, công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước…, đòi hỏi QĐND Việt Nam phải tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, như Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định.

Tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận là đòi hỏi khách quan trong tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tới cần tiếp tục quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố với thế trận lòng dân vững chắc. Sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc phải là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị. Cần tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Cùng với xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, phải tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. 

Để mãi mãi xứng đáng là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, các đơn vị quân đội cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương đến địa phương làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, một lòng một dạ đi theo Đảng, xứng đáng với tên gọi và sự vinh danh cao quý: Bộ đội Cụ Hồ./.

BBT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577