Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới

(TUAG)- Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án liên quan đến bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030, nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, thách thức để thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.


Phụ nữ tích cực sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế

Năm 2021 công tác bình đẳng giới được tỉnh triển khai với nhiều nội dung phong phú. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nhằm phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường truyền thông về Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham mưu thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của các Sở, ban, Ngành, đoàn thể, địa phương. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Để thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở: Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới…UBND tỉnh cho biết: Những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng triển khai nhiều chính sách, chương trình, trong đó chú trọng đặt ra các điều kiện, chỉ tiêu chăm lo tạo nguồn về phát triển vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; lồng ghép các nội dung bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện bước đầu cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và trong gia đình.

10 năm triển khai công tác bình đẳng giới ở An Giang cho thấy: Công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị đạt được những kết quả nổi bật, tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo đạt trên 25%. Đặc biệt An Giang là một trong số ít tỉnh, thành có Bí thư Tỉnh ủy là nữ. Nhận thức, tư tưởng của người dân được nâng cao, đặc biệt là nhận thức về Luật Bình đẳng giới; sự quan tâm, chia sẻ và cách ứng xử với phụ nữ và trẻ em gái trong mỗi gia đình, tại cộng đồng và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã có những bước chuyển biến rõ rệt; vị thế của phụ nữ An Giang trong xã hội ngày càng được nâng cao.

Trong lĩnh vực chính trị đã tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Đối với lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm giai đoạn 2011-2020, có 137.379 người được hỗ trợ đào tạo nghề, trong đó lao động nữ là 57.526 người, chiếm tỷ lệ trên 41,8%. Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 85% (so với kế hoạch là 100%).

Trong đời sống gia đình từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới như: xây dựng và phát triển mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã thu hút đông đảo các thành viên tham gia. Hiện toàn tỉnh có 11/11 huyện, thị xã, thành phố duy trì tốt mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; thành lập 585 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 513 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 380 địa chỉ tin cậy cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, khó khăn, bất cập trong công tác bình đẳng giới như: việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới còn mang tính hình thức và chưa đi vào thực chất; lao động nữ vẫn còn nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản, về cơ hội được đào tạo, đào tạo lại, cơ hội thăng tiến; vẫn còn định kiến giới, phân biệt đối xử với lao động nữ trong tuyển dụng, khi bố trí sắp xếp nhân sự; trong lĩnh vực lao động, việc làm, lao động nữ hiện vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với nam giới, có xu hướng bị thất nghiệp cao hơn… Do đó đòi hỏi cần tăng cường nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới.

Bài, ảnh: Hạnh Châu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19073638