Truy cập hiện tại

Đang có 158 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X

(TUAG)- Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 09 - 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… và các vị khách quý, các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sỹ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sỹ, nhà khoa học…Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 đoàn đại biểu. Trong số 2.020 đại biểu chính thức, có: 133 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 118 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ, chiếm 5,8%, trong đó 83 đại biểu được phong tặng từ năm 2016 đến nay; 88 đại biểu là Chiến sỹ thi đua toàn quốc được lựa chọn dự đại hội từ năm 2016 đến nay, chiếm 4,4%; 73 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiếm 3,6%; 191 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,1%; 165 đại biểu đại diện cho các ngành, nghề, lĩnh vực, chiếm 8,2%; 1.212 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chiếm 60%.

Dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cho rằng, hơn 60 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948), đến nay đã cho thấy sức mạnh trường tồn của các phong trào thi đua. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 xảy ra trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam; thực hiện lời dạy của Bác “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ngành, các cấp và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua phấn đấu, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra, kiểm soát. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Dư luận mong muốn, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần hướng tới việc cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Các chuyên gia nhận định, so với các kỳ Đại hội trước, số lượng đại biểu về dự Đại hội lần này là đông nhất, điều này thể hiện phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, những tấm gương điển hình tiên tiến ngày càng nhiều. Đặc biệt, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trong 5 năm qua đã trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua của cả nước, được các cấp, các ngành, các địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiến tiến. Người dân đã thực sự trở thành chủ thể của phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Các chuyên gia mong muốn, trong thời gian tới, các phong trào thi đua yêu nước cần bám sát 5 nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hưởng ứng tích cực nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tiếp tục hăng hái thi đua, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để lan tỏa tinh thần của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, giai đoạn 2020 - 2025, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú ý một số vấn đề sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của Đại hội Thi đua yêu nước trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức. Chú trọng công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc đẩy mạnh các phong trào Thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hai là, tuyên truyền tạo sự lan tỏa mạnh mẽ gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Thông qua việc tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu để động viên, khích lệ các phong trào Thi đua yêu nước rộng khắp cả nước.

Ba là, đẩy mạnh việc tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu, nhận thức được tầm quan trọng của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, để từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

P.TT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053661