Truy cập hiện tại

Đang có 117 khách và không thành viên đang online

Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường Cách mạng Việt Nam

(TUAG)- Ngày 07/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, làm rung chuyển thế giới. Cách mạng thành công, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn Nga thực sự nắm quyền làm chủ, xây dựng chính quyền Xô Viết, “biến người nô lệ thành người tự do”, biến chủ nghĩa xã hội từ mơ ước, từ lý luận trở thành hiện thực sinh động.

Vào những năm tháng đó, trên hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy học thuyết của Lênin về vấn đề giải phóng thuộc địa và Người nhận ra rằng, đó chính là cái cần thiết cho chúng ta, đó là con đường giải phóng chúng ta… Ngay từ đấy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và viết nhiều tác phẩm về Lênin và cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Người ca ngợi thiên tài và tấm gương đạo đức cách mạng cao cả của Lênin. Tin tưởng và đi theo con đường cách mạng do Lênin lãnh đạo.Tháng 7 năm 1920, trên đất Pháp, Nguyễn Ái Quốc được đọc tác phẩm: “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin, đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanité) của Đảng Xã hội Pháp. Sau này hồi tưởng lại, Người nói: Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình mà tôi muốn nói to lên như đang đứng trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta.

Cuối năm 1923 đầu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc bí mật đến Liên Xô. Khi nghe tin Lênin từ trần, Người đã viết bài: “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Sự thật, số ra ngày 27-1-1924, với những dòng vô cùng xúc động: "Khi còn sống, Người là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội".

Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, tham khảo rất nhiều học thuyết để rồi tự mình nhận biết, chỉ có Chủ nghĩa Mác - Lênin là chân chính nhất, cách mạng nhất. Chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng, Người khẳng định trước hết phải có chủ nghĩa làm cốt. Chủ nghĩa là “trí khôn” của Đảng. Phải giữ chủ nghĩa cho vững...

Người đã kết hợp một cách tài tình tư tưởng Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam, trong đường lối chính trị, đường lối quân sự, phương pháp cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh, vai trò chỉ đạo nghệ thuật quân sự Việt Nam là nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Nó bắt nguồn từ quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp và tư tưởng chiến lược tiến công của Đảng đó là “Sự kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại”. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 86 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và  lãnh tụ Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Nhân dân Việt Nam kiên định sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng và hướng tới là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Năm 2020, chúng ta kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - 70 năm thành lập Hội hữu nghị Việt-Nga (25/5/1950 - 25/5/2020). Mặc dầu đã trải qua thăng trầm của lịch sử, nhưng lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn chiếu sáng khắp năm châu. Một số nước tiếp tục xây dựng Xã hội chủ nghĩa thành công trong đó có Việt Nam. Phong trào cánh tả thế giới phát triển mạnh. Đặc biệt ở Châu Mỹ có nước tuyên bố xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 21. Điều đó chứng minh rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng Cách Mạng Tháng Mười Nga mãi mãi trường tồn.

Nhân dân Việt Nam đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Chúng ta nguyện đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh./.

Hòa Bình
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402201