Truy cập hiện tại

Đang có 162 khách và không thành viên đang online

Giáo dục tư tưởng là việc quan trọng nhất!

(TGAG)- Hiện nay, sau nhiều năm kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phần lớn cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Dân. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên vẫn đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp cách mạng của Đảng; gây ra hậu quả xấu trên nhiều mặt; làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ; làm suy yếu nội bộ Đảng và bộ máy Nhà nước, trở thành nguy cơ đe dọa đến sự ổn định về chính trị và sự tồn vong của Đảng và chế độ…


Nguyên nhân sâu xa, căn bản của tình hình là do một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sa vào chủ nghĩa cá nhân, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng. Vì vậy: Tăng cường công tác tư tưởng là một biện pháp quan trọng để giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Bác Hồ chỉ dạy: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”. Điều cần nhấn mạnh là: Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền, chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề trọng đại của đất nước. Đây là mặt thuận lợi rất cơ bản nhưng cũng dễ sinh ra bệnh quan liêu-là những người mà theo Lê-nin: “… hết sức chú trọng đến địa vị mà không đếm xỉa đến công tác; tức là tranh giành nhau để được bổ tuyển khi mà đáng lẽ phải đấu tranh cho những tư tưởng".

Phải tiếp tục củng cố nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm đảm bảo  nắm vững, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng; bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Muốn chỉnh đốn về tổ chức, trước hết phải chỉnh đốn về tư tưởng. Bởi có người đã vào Đảng rồi nhưng tư tưởng thì vẫn chưa vào Đảng. Hoặc như Đồng chí Lê Duẩn nói: “Là đảng viên cộng sản, có ai kiểm điểm, mỗi ngày mình đã "ra khỏi Đảng" mấy lần hay không?”.

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” là phương châm hàng đầu trong đấu trang ngăn chặn, đẩy lùi “suy thoái”. Phải hết sức coi trọng vấn đề nêu gương. Bác Hồ dạy: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.  “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cần chú trọng, đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương “người tốt, việc tốt”.

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống là vấn đề cơ bản, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài; vừa là vấn đề cấp bách, phải tiến hành bằng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả, không chủ quan với những kết quả bước đầu. Khi sự suy thoái đạo đức, lối sống đã trở nên “nghiêm trọng và kéo dài”, khi nó đã len vào cả cán bộ cấp chiến lược làm xói mòn niềm tin của Nhân dân thì ngăn chặn và đẩy lùi nó phải được tiến hành bằng giải pháp đặc biệt. Chế độ ta là chế độ dân chủ. Phải huy động bằng được sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bác Hồ dạy: Xây dựng Đảng “… không những là công việc của Đảng và của các đảng viên mà cũng là của nhân dân ta. Nhân dân giúp xây dựng Đảng bằng cách: hiểu rõ Đảng, ủng hộ Đảng, hưởng ứng những lời kêu gọi của Đảng, ra sức cho Đảng rõ tình hình trong nhân dân”…

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, thiết thực, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 04 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Mấu chốt thành công cũng chính là thực hiện tốt quy định nêu gương. Cần xây dựng chế tài đủ mạnh thúc đẩy, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định  nêu gương để việc học tập và tu dưỡng đạo đức, lối sống dần trở thành thói quen ăn sâu trong công tác và sinh hoạt của mỗi người.
 
Việc xây dựng đạo đức cách mạng nói riêng và văn hóa nói chung là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ. Nó phải được triển khai và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh tại Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến của Chính phủ ngày 30/12/2019: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để không thể, không dám, không muốn tham nhũng”. Trong đó công tác tư tưởng phải đi đầu./.
                        
Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21787412