Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở

(TGAG)- Sau ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 03/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở”, các cấp ủy Đảng đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện và đạt được kết quả quan trọng.

Nhiều cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Chất lượng, nội dung thông tin tuyên truyền luôn được quan tâm đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế ở cơ sở. Trong từng nội dung tuyên truyền đều có sự kết hợp chặt chẽ những nội dung tuyên truyền chung của cả nước, của tỉnh và tình hình cơ sở; đảm bảo nội dung thông tin vừa có nội dung chuyên sâu, vừa có tính toàn diện đáp ứng nhu cầu thông tin ở cơ sở. Nhiều phương tiện hiện đại đã được đầu tư trang bị và sử dụng có hiệu quả góp phần tích cực cho việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên. Bên cạnh đó, nhiều nơi cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại phục vụ tốt cho các cuộc tuyên truyền miệng có đông người tham dự. Đài truyền thanh huyện, xã cũng được tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền.

 
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền ở cơ sở vẫn còn những hạn chế nhất định, như: một vài cấp ủy và người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền miệng nói riêng, chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có nơi còn khoán trắng cho Ban Tuyên giáo. Việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận, dự báo tình hình chưa tốt. Trong tuyên truyền miệng, việc đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe tuy có được quan tâm nhưng còn hạn chế. Việc phản ánh thông tin trong các hội nghị báo cáo viên chưa được thực hiện đều đặn. Đội ngũ báo cáo viên hoạt động không đồng đều, chủ yếu là các đồng chí cấp ủy và các đồng chí đang công tác trong ngành tuyên giáo. Một số huyện chưa quan tâm mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở. Việc thực hiện các chế độ chính sách cho báo cáo viên chưa thống nhất, đồng bộ ở các địa phương. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền cấp cơ sở còn thiếu thốn, lạc hậu.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở, các cấp ủy Đảng cần quan tâm những nội dung trọng tâm sau đây:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở”, đặc biệt là không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và bùng nổ thông tin như hiện nay. Đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền miệng; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ báo cáo viên các cấp gắn với việc huy động toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Các cấp ủy Đảng cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Thường xuyên rà soát lại lực lượng báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng; kịp thời tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm bổ sung những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ vào đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Tiếp tục duy trì hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp tỉnh, cấp huyện và hội nghị tuyên truyền viên cấp cơ sở; đồng thời tăng cường cung cấp thông tin cho báo cáo viên các cấp, nhất là các nguồn thông tin tư liệu nội bộ, tạo điều kiện cho Ban Tuyên giáo các cấp đội ngũ báo cáo viên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, giúp cho hoạt động tuyên truyền miệng được nhanh nhạy, đạt hiệu quả cao. Tăng cường thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ cuộc sống.

Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng, ban hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; chịu trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động hằng năm của đội ngũ này.

Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cơ sở; đảm bảo tốt việc duy trì hoạt động thường xuyên, đáp ứng yêu cầu chương trình đưa thông tin về cơ sở.
LÂM GIÀU
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7846266