Truy cập hiện tại

Đang có 218 khách và không thành viên đang online

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

(TGAG)- Sáng nay ngày 16/01, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.


Tham dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.


Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang.


Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Suốt 90 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước đã khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với Nhân dân, ngoài lợi ích của Nhân dân, Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội” là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.


Phát biểu đề dẫn hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, 90 năm qua, Đảng ta đã giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Do đó, yêu cầu, các tham luận trong hội thảo cần làm rõ nhiều vấn đề quan trọng nhất là khẳng định vai trò, vị trí của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng lãnh đạo toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Có 8 ý kiến phát biểu tại hội thảo, các tham luận và ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới,...

Hội thảo không chỉ là dịp để nhắc lại hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, thông qua các sự kiện, những thành tựu to lớn và bài học kinh nghiệm quý báu về lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mà còn là diễn đàn để trao đổi về những cơ hội, thách thức, những vấn đề đặt ra cần nhận thức thấu đáo và giải quyết kịp thời, nhằm nâng cao vị thế, uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới…
                                                                
Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
18091774