Truy cập hiện tại

Đang có 255 khách và không thành viên đang online

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

(TUAG)- Sáng 08/5/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc".

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí ương Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học.Dự Hội thảo tại điểm cầu An Giang có đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thường trực các huyện, thị, thành ủy.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống các quan điểm luận lý hoàn thiện và sâu sắc về vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam; về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển toàn nhân loại, phát triển kinh tế nhân loại, không ngừng phát triển nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân, đạo đức cách mạng, chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đời sau.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe 8 bài tham luận về tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh thời đại sức mạnh dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển Thủ đô Hà Nội; Mặt trận Việt Minh và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng lực lượng công an nhân dân giá trị và ý nghĩa thời đại; vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay; quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết hợp và phát huy vai trò các thành phần kinh tế trong phát triển đất nước, nội dung và ý nghĩa; văn hóa hòa bình Hồ Chí Minh và ý nghĩa thời đại.

Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao các bài tham luận đã tập trung phân tích cụ thể, sâu sắc từng nội dung, vấn đề theo chủ đề hội thảo, thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều, hệ thống, toàn diện có tính thực tiễn cao, có hàm lượng khoa học cao phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra của hội thảo.Các bài tham luận khẳng định cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả và cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; phân tích và khẳng định sự ra đời hệ tư tưởng trên thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành phát triển trong quá trình đi tìm đường cứu nước, giải phòng dân tộc; phân tích, chỉ ra những vận dụng sáng tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta trên nhiều phương diện; phân tích sáng tỏ nội dung lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; phân tích sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhân dân ta tới thắng lợi ngày càng to lớn hơn; tiếp tục khẳng định Đảng và cách mạng Việt Nam luôn trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ở bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào Đảng và Nhân dân ta luôn trung thành kiên định, ý tưởng mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống những diễn biến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, mỗi cán bộ đảng viên cần rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân để xứng đáng là người công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí minh đã căn dặn.

TRÚC LINH
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
17166205