Truy cập hiện tại

Đang có 147 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

(TGAG)- Chiều ngày 27/11/2019, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh như: Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh); Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu xổ số kiến thiết).


Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc


Phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2020; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang)...

Nhìn chung, nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.  
                                                
Tin, ảnh: Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26145480