Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

An Giang thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

(TGAG)- Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 

Tổ chức rà soát, thống kê các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Xây dựng phương án, đề án thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã liền kề, bảo đảm tính hợp lý, thu gọn đầu mối quản lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

 Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Việc tổ chức rà soát về quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đảm bảo dân chủ, công khai. Có sự tham gia, phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số trong tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu và cùng tham gia thực hiện có hiệu quả.

Từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Kế hoạch nêu rõ, đối với đơn vị hành chính tại 6 huyện đồng bằng (bao gồm An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn) qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính.

Tại 2 huyện miền núi (Tịnh Biên và Tri Tôn) qua khảo sát, nhận thấy có  huyện Tri Tôn đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định.

Riêng đối với huyện Tịnh Biên đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số; nhưng chưa đảm bảo đạt 50% về diện tích theo quy định (diện tích tự nhiên huyện Tịnh Biên là 354,68 km2 so với quy định là 850 km2 đối với huyện miền núi). Tuy nhiên, theo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, thì huyện Tịnh Biên vừa được cấp có thẩm quyền đánh giá công nhận lại toàn bộ đơn vị hành chính của huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đủ điều kiện để thành lập thị xã Tịnh Biên, đồng thời UBND huyện đang tiến hành hoàn chỉnh Đề án, tiến hành lấy ý kiến nhân dân và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Do đó, trong thời gian chuẩn bị các bước thực hiện quy trình thành lập thị xã Tịnh Biên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của huyện Tịnh Biên; đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định đơn vị hành chính huyện Tịnh Biên như hiện tại.

Đối với 03 đơn vị hành chính đô thị (gồm thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu) qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp huyện đến năm 2021.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã: Hiện tại, qua rà soát 156 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhận thấy có 35 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc dân số theo quy định (trong đó có 34 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 01 đơn vị hành chính xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về dân số), toàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp xã nào không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn.

 Khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có diện tích khoảng 25% so với tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính tại 29 xã loại 2 (sau khi sắp xếp tất cả các xã còn lại bảo đảm đạt loại 1) theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Theo Kế hoạch này, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành, phố xây dựng phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Phối hợp Sở Tài chính tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát xác định diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước và sau khi sắp xếp theo số liệu kiểm kê đất đai gần nhất; Xây dựng các bản đồ liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Giám đốc các Sở, ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền mục đích ý nghĩa về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định về quy mô dân số và diện tích tự nhiên trên địa bàn tỉnh; Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới đơn vị hành chính do sắp xếp, bảo đảm thủ tục chuyển đổi phải đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện chuyển đổi.

Hải Nhu
Nguồn: Kế hoạch số: 275/KH-UBND
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15539301