Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang triệu tập kỳ họp thứ 4 (bất thường)

(TGAG)- Ngày 08/5/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm Phó trưởng Ban kinh tế - ngân sách, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Phó trưởng Ban pháp chế, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Ngoài ra, cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thảo luận và cho ý kiến đối với 7 nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) đối với các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017.

Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2016/HĐND về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018./.

Nguyễn Hùng  
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16079586