Truy cập hiện tại

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Thông cáo Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(TUAG)- Ngày 21/9/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Thông cáo số 21/TC-HĐND về Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp diễn ra vào lúc 08 giờ, ngày 28/9/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.


Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ảnh minh họa)

Kỳ họp lần này nhằm giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các nội dung sau: Tờ trình số 683/TTr-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình số 684/TTr-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình số 791/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình số 795/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình số 796/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình số 797/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; Tờ trình số 798/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công…

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177999