Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh An Giang giám sát công tác thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Tịnh Biên

(TUAG)- Ngày 30/11, đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh An Giang đến kiểm công tác thực hiện chính sách dân tộc thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (2020-2025) tại huyện Tịnh Biên.


Theo đó, huyện đã rà soát và tổng hợp nhu cầu của 399 hộ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, học nghề, nước sinh hoạt. Về vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2394/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện Tịnh Biên lập 12 danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư và dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng để lấy ý kiến các sở, ngành tỉnh…

Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu UBND huyện Tịnh Biên tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn kinh phí đúng theo quy định để phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách về đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương…

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31406918