Truy cập hiện tại

Đang có 89 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Chăm lo thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh

(TGAG)- Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc có một vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Đảng ta khẳng định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. 
 

Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết tương trợ giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch”.
 
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, trong những năm qua, với nhiều chương trình, dự án tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả rõ rệt đối với việc phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao lòng tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội.

Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển, các chương trình mục tiêu quốc gia đem lại hiệu quả thiết thực nhưng số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao. Nhiều xã còn lúng túng trong việc tìm giải pháp vươn lên khá, giàu. Tình trạng tái nghèo vẫn còn là một nguy cơ tiềm ẩn. Việc phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc còn hạn chế, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Một số loại hình văn hóa, nghệ thuật của đồng bào dân tộc có nguy cơ bị mai một. Việc học tập nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với hộ nghèo còn khó khăn. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào cơ quan Nhà nước, đoàn thể các cấp chưa nhiều. Công tác phát triển đảng viên trong cán bộ dân tộc thiểu số còn ít.

Một số kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua:

Một là, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể nhận thức đúng nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân tộc; thường xuyên nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; quan tâm chỉ đạo, phối hợp đồng bộ của các ngành; phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể thì nơi đó thực hiện công tác dân tộc đạt hiệu quả.

Hai là, công tác tuyên truyền phải thiết thực, giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, xem lợi ích của cộng đồng và xã hội là trên hết, tạo sự đồng thuận để đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thì các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống.

Ba là, biết khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của đồng bào dân tộc thiểu số, làm lực đẩy để đồng bào tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bốn là, phát động phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số cần phải cụ thể, thiết thực; thường xuyên sơ, tổng kết, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; huy động tối đa cộng đồng các dân tộc thiểu số cùng tích cực tham gia, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Để tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn, trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện, đó là:

Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình, dự án đầu tư nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trình độ dân trí và mức thụ hưởng văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi (6 - 14 tuổi) đến trường đạt từ 87% trở lên; đẩy mạnh việc dạy và học chữ dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe, hạn chế đến mức thấp nhất các loại dịch bệnh nguy hiểm; phấn đấu đến năm 2015, các trạm y tế xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có bác sỹ.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở các xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Tăng cường giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở những địa bàn xung yếu, trọng điểm; duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại với chính quyền tỉnh, huyện, xã láng giềng phía bạn Campuchia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và đoàn kết.


Lâm Văn Giàu


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26072987