Sinh hoạt tư tưởng

Đặc biệt quan tâm hơn nữa công tác cán bộ

(TGAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, khi đã có đường lối đúng thì vấn đề còn lại, mang ý nghĩa quyết định là cán bộ. Người nói “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.
Quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm gần đây Đảng thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ…
 
Tuy nhiên, như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”. Ngoài ra còn có điều rất đáng quan tâm là: “Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước”. Bác Hồ từng nhắc nhở: “Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, vì tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất định chạy. Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang, nhất định không ai phục, mà lại gây lên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế là có tội với Đảng, có tội với đồng bào”. Người phê bình: “Thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người”; “Dùng cán bộ không đúng tài năng của họ, cũng là một thất bại”…
 
Trong mấy năm gần đây, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã có nhiều cố gắng trong sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Nhưng thực tế, đòi hỏi của cuộc sống còn nhiều hơn nữa. Vì vậy, phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết từng bước vững chắc. Riêng công tác cán bộ, cần chú ý mấy nội dung cơ bản như sau.

Trước nhất, phải củng cố, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, trong đó đức là quan trọng hàng đầu. Bác Hồ khẳng định đạo đức là “gốc”, nền tảng của người cách mạng. Phải coi đây là nguyên tắc hàng đầu trong xem xét, đánh giá, bố trí cán bộ. Phải làm đúng chỉ dạy của Người: “Đạo đức cách mạng là bất kì ở cương vị nào, bất kì làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung…”.
 
Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người có một trong các khuyết điểm, như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân; tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm; không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng…; không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm, ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. 
 
Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác rà soát chính trị nội bộ, khâu thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý vi phạm. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu dân chủ, mất dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong bộ máy lãnh đạo các ngành, địa phương. 

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhất là về tư cách đại biểu dự đại hội Đảng các cấp; nhanh chóng thẩm tra, xem xét, kết luận và tham mưu cấp ủy giải quyết đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời cần tăng cường giám sát, phát hiện kiểm tra kết luận tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, triệt để, không để tồn đọng đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch nguồn cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng các cấp; tập trung giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm…
 
Phấn đấu thực hiện tốt công tác cán bộ là góp phần trực tiếp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!
 
TRUNG THÀNH
 
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8300288