Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Ðảng ta vĩ đại là vì cái gì ?
27-02-2015 | 14:25    (lượt xem:3350)

Về Ðảng ta, tại Ðại hội II của Ðảng, tháng 2-1951, Bác Hồ nói: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".
Nâng cao cảnh giác thông tin trên mạng xã hội
19-01-2015 | 15:40    (lượt xem:2666)

(TGAG)- Chúng ta không lạ lẫm gì mỗi khi trong nước diễn ra sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, hoặc ngay lúc gặp khó khăn về kinh tế - xã hội, tình hình Biển Đông… thì các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và thành tựu mà Nhân dân ta đã giành được.

Cảnh giác, nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch
18-01-2015 | 18:45    (lượt xem:4376)

Sử dụng Internet, chúng ta dễ dàng bắt gặp sự xuất hiện, chen vào của các website, diễn đàn của các tổ chức phản động, hay blog cá nhân có tư tưởng cực đoan... Nội dung của chúng tập trung chống phá quyết liệt, điên cuồng đối với cách mạng nước ta.

Đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch đối với công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước
30-12-2014 | 15:02    (lượt xem:4155)

(TGAG)-  Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa truyền thống qúy báo của dân tộc, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán quan điểm “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển”. Từ đó chính sách dân tộc được thể chế hóa, thực hiện thống nhất trong cả nước và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục được hoàn thiện, đáp ứng cơ bản chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có việc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các dân tộc thiểu số.

Giành thắng lợi trên mặt trận văn hóa
30-12-2014 | 14:59    (lượt xem:4655)

(TGAG)- Trong cuộc chiến về văn hóa, cùng với việc nhận rõ nguy cơ từ bên ngoài, quan trọng hơn, là phải thấy rõ những yếu kém từ bên trong. Năm 2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, trong đó đã có những nhận định rất nghiêm khắc: “Thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hoá độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm huỷ hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Môi trường đạo đức và văn hoá lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần…dẫn đến khuynh hướng tự diễn biến về chính trị, tư tưởng, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau”. Gần đây, tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), Đảng tiếp tục khẳng định: “Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng”.

Bỏ qua chế độ Tư bản Chủ nghĩa là tất yếu lịch sử của Việt Nam
30-12-2014 | 14:58    (lượt xem:4296)

(TGAG)- Như mọi sản phẩm của đại công nghiệp, không có sản phẩm nào ngay từ loạt sản xuất đầu tiên đã hội đủ mọi ưu điểm của các sản phẩm đại trà. Cách mạng tư sản Anh phải tiến hành 2 lần, lần thứ nhất trong 7 năm liên tục từ 1642 tới 1649 nhưng đến 1652 lại bị Cromwell cưỡng đoạt bằng chế độ độc tài, lần thứ hai phải làm lại từ năm 1688 tới 1689 mới thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến. Cách mạng Pháp phải làm tới lần thứ ba: 1789 - 1799, 1830, 1848 nhưng thực tế phải tới năm 1871, sau Công xã Paris mới thoát khỏi sự thống trị của đế chế Napoléon, thiết lập tới nền Cộng hòa thứ III mới tạo thành chế độ Cộng hòa đại nghị.

Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu không bắt nguồn từ Chủ nghĩa Mác - Lênin
30-12-2014 | 14:56    (lượt xem:14253)

(TGAG)-  Sự sụp đổ của Liên Xô và phe XHCN Đông Âu được các thế lực thù địch một thời hý hửng coi như là kết quả, đồng thời là sự cáo chung của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Đến nay đã có sự nhất trí tương đối rộng rãi là hoàn toàn không phải như vậy; nguyên nhân sâu xa của sụp đổ chính là bởi những khuyết tật của mô hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp - một mô hình dẫn đến sự hình thành siêu cường Liên Xô cùng một hệ thống XHCN hùng mạnh một thời!

Nhận diện quan điểm sai trai do các phần tử phản động, thoái hóa, biến chất, cơ hội chính trị, bất mãn gây ra
30-12-2014 | 14:54    (lượt xem:4337)

(TGAG)-  Đó là những phần tử bất mãn, quá khích đang sống, làm việc, thụ hưởng những thành quả cách mạng do Đảng và nhân dân mang lại, nhưng cộng tác với những phần phản động ngoài nước để mưu cầu lợi ích cá nhân. Số đối tượng này tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, móc nối viết bài nói xấu chế độ tung lên Intemet tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam.

Phân biệt quan điểm sai trái, thù địch với ý kiến khác của Cán bộ, Đảng viên
30-12-2014 | 14:52    (lượt xem:4442)

(TGAG)- Với loạt bài Nhận diện các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch của tác giả Sự Thật trên chuyên mục “Sinh hoạt tư tưởng”, chúng ta hiểu rõ bản chất thâm độc, ngụy biện, giả tạo của các thế lực thù địch, phần tử thoái hóa, biến chất tập trung tấn công vào lĩnh vực tư tưởng, chính trị của Đảng và xã hội ta.

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203163