Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tăng cường đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên giáo

(TGAG)- Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được những năm qua, năm 2019, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường nghiên cứu đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân.


Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Chuyên đề 2019 trên cơ sở lựa chọn nội dung  thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh tham mưu cấp ủy đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc phát hiện, nhân rộng những điển hình trong việc học tập và làm theo Bác cũng được chú trọng. Qua đó, đã lựa chọn 189 gương điển hình, cách làm hiệu quả giới thiệu đến các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết phù hợp tình hình của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đổi mới việc triển khai thông qua hình thức trực tuyến (mở rộng thành phần ở điểm cầu tỉnh và kết nối đến 102 điểm cầu ở các địa phương), tỉnh còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc tham gia học tập.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu xuất bản 20 công trình lịch sử. Công tác giáo dục lịch sử truyền thống được các cấp, các ngành chú trọng thông qua nhiều hình thức phong phú, như: Hội thi, hội thảo, tọa đàm, triển lãm... Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ cũng được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, mang ý nghĩa thiết thực gắn liền với các ngày lễ, sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", bên cạnh việc chủ động, kịp thời tham mưu cấp uỷ củng cố tổ chức (thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, Nhóm chuyên gia…); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan chủ động định hướng, tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền; thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp nắm bắt, phản hồi và giải quyết kịp thời các phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến hoạt động của các ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, đã triển khai xây dựng và kết nối các tài khoản trên mạng xã hội, chia sẻ, lan toả thông tin tích cực (thực hiện gần 5.000 tin, bài đấu tranh, phản bác công khai trên báo, đài, tạp chí; trên 3.0000 lượt chia sẻ và trên 35.000 lượt bình luận đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội). Ngoài ra, tỉnh còn chủ động biên soạn, xuất bản 4.500 cuốn Sổ tay tuyên truyền phòng, chống “diễn biến hòa bình” làm công cụ hỗ trợ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền.

Lĩnh vực Khoa giáo cũng ngày càng nâng cao chất lượng trên cơ sở chú trọng triển khai những nội dung mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh chủ động phối hợp với các ngành trong khối tổ chức tập huấn, kiểm tra, khảo sát và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo; hệ thống Tuyên giáo  còn tăng cường nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền tìm biện pháp tháo gỡ. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH tỉnh; đồng thời, ký kết Chương trình phối hợp với UBND tỉnh. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn và là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng đan xen không ít những khó khăn và đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác Tuyên giáo. Thực tế đặt ra đòi hỏi hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước; đồng thời, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác giáo dục lý luận chính trị; góp phần tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kịp thời tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo trên địa bàn. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động khai thác, cung cấp thông tin chính thống để kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, sinh hoạt nghiêm túc Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

4. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Song song đó, tiếp tục nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy trong các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn xã hội cùng tham gia công tác Tuyên giáo. Tăng cường nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, nhất là từ địa phương, cơ sở, để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

Công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn. Tình hình mới, yêu cầu mới đòi hỏi công tác Tuyên giáo tỉnh nhà cần tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao hơn nữa tính thiết thực, hiệu quả và tạo ra những chuyển biến tích cực hơn nữa, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29352946