Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Phú Tân với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên

(TGAG)- Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng (TTM) và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), trên địa bàn huyện Phú Tân, có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó đã giúp cấp ủy đảng chuyển tải kịp thời, đầy đủ những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng dư luận xã hội, phản bác các tin đồn thất thiệt, quan điểm sai trái, giải thích làm rõ những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Nhằm tiếp tục phát huy tác dụng và hiệu quả tích cực của công tác TTM và hoạt động của đội ngũ BCV, cấp ủy địa phương đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV cấp huyện gồm các đồng chí có trình độ, năng lực và kinh nghiệm tham gia. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các BCV hoạt động. Quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng cũng cố lực lượng BCV, tuyên truyền viên (TTV) cấp mình. Hiện nay, toàn huyện có 134 BCV và 205 TTV (mỗi xã từ 7 đến 9 đồng chí), cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền của địa phương.

Song song với việc xây dựng đội ngũ BCV, TTV là công tác bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền. Hằng năm, Huyện mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí chưa qua tập huấn. Quy định các xã, thị trấn tổ chức Hội thi cán bộ, đảng viên kể chuyện Bác Hồ, gắn với thi TTV giỏi, theo đó 18/18 xã, thị trấn đều tổ chức hội thi, hình thức luôn được đổi mới, quy mô mở rộng, góp phần thúc đẩy việc thực nhiệm vụ chính trị tại cơ sở... qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ BCV, TTV được giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Quan tâm tổ chức thường xuyên Hội nghị thông tin thời sự hằng tháng. Sau khi tham dự hội nghị BCV tại tỉnh từ 03 đến 05 ngày, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động phối hợp TTBDCT huyện lựa chọn nội dung, phân công BCV huyện phụ trách từng chuyên đề. Nội dung bao gồm các chuyên đề được tỉnh triển khai và một số tình hình có liên quan trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự là cán bộ phụ trách công tác chính trị - tư tưởng của 48 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch UBMTTQVN, trưởng ban tuyên giáo và một số BCV, TTV các xã, thị trấn.

Trên cơ sở hội nghị thông tin thời sự tại huyện, các đảng bộ tiến hành tổ chức thông tin thời sự cho bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể và ban nhân dân ấp, bằng nhiều hình thức như tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tổ chức lồng ghép vào các cuộc họp... Riêng các chi bộ ngành huyện tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ. Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự được duy trì đều đặn từ huyện đến cơ sở, chuyển tải kịp thời những nội dung quan trọng, thông tin nóng, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền và định hướng dư luận trong nhân dân.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân đã cung cấp đầy đủ các loại tài liệu liên quan cho các cấp ủy đảng nghiên cứu, chắt lọc nội dung để tổ chức sinh hoạt trong họp lệ chi bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện lồng ghép tuyên truyền đến lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân; hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về tình hình thời sự, thời cuộc, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước kịp thời đến người dân.

Với những nỗ lực của các cấp, các ngành trong khối, công tác tuyên truyền nói chung đã đạt được những kết quả quan trọng, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số hạn chế khó khăn như: Một vài BCV chưa quan tâm rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, nên chưa thu hút người nghe. Việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự ở nhiều nơi còn lồng ghép vào cuộc họp ban chấp hành đảng bộ, họp báo... nên chưa đảm bảo đầy đủ nội dung và số lượng tham dự. Kinh phí, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở còn hạn chế, nên việc tổ chức tuyên truyền theo chiều sâu còn gặp khó khăn, ngoài ra đội ngũ BCV, TTV cơ sở đa phần là kiêm nhiệm, chưa có chế độ phụ cấp, nên hạn chế tham gia các hoạt động, nhất là việc tuyên truyền ra nhân dân.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, Huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, đảm bảo chế độ phụ cấp, trang bị tài liệu, cử tham dự các lớp tập huấn, thường xuyên duy trì và nâng chất việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự tại huyện, đồng thời phối hợp tổ chức hội nghị thông tin thời sự theo cụm, tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở... Nghiên cứu và có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV, TTV cơ sở theo Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 01/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Tin rằng, công tác TTM và hoạt động BCV sẽ tiếp tục phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

VÕ MINH LUÂN
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9542392