Làm theo gương Bác Hồ

An Giang: 261 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

(TGAG)- Ngày 16-5, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến cấp tỉnh, cấp huyện và các xã có điều kiện nhằm sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh.


Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Khâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cho biết: Công tác triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo đúng với hướng dẫn của Trung ương: Tỉnh đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Quy định 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”.

Ngoài tài liệu chuyên đề hằng năm do Trung ương hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã xây dựng, phát hành chuyên đề riêng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” đến tất cả cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo.

Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị, địa phương; phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Đóng góp ngày lương giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây trạm y tế, mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; xây cầu, làm đường nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vệ sinh môi trường; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học,... Đặc biệt là ngành Giáo dục đã tổ chức cho học sinh kể chuyện Bác Hồ trong buổi sinh hoạt chào cờ, phát động học sinh đăng ký nhiều giờ học tốt, tuần học tốt, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học...


Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu lên những hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chưa có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực để việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên; thiếu kiểm tra, giám sát ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa thường xuyên; việc giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm và thực hiện các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến chưa được thể hiện rõ nét trong học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn chậm... 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần quán triệt thật sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”; xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng trong việc phát huy năng lực, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác phải gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2018 và thời gian tới. Công tác thi đua, khen thưởng phải chính xác, kịp thời, chú trọng vào những mô hình hay, cách làm sáng tạo; vào các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và tiến bộ xã hội.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã Quyết định tặng bằng khen cho 121 tập thể và 140 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Công Mạo - Trúc Quỳnh


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8300288