Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Một số giải pháp quan trọng để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

(TGAG)- Ngày 15/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Đến nay, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tổ chức học tập xong Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, đồng thời xây dựng kế hoạch tu dưỡng của học tập, làm theo (toàn tỉnh đã tổ chức 1.721 cuộc sinh hoạt học tập, có 95.028/60.030 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 98,3%).

Từ những kết quả và kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm qua, năm 2018 các cấp ủy đảng cần quan tâm thực hiện một số công việc sau:

- Nhất quán quan điểm, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm là công việc thường xuyên, liên tục và trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; các đơn vị, địa phương cần xác định những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá cho công việc trong năm 2018, khắc phục tình trạng học tập chung chung, hình thức, qua loa, chiếu lệ... Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với mọi tổ chức và tất cả cán bộ, đảng viên.

- Xác định vai trò của cấp ủy  và lãnh đạo các cấp trong tổ chức thực hiện, đây là giải pháp hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả việc học tập trong từng cơ quan, đơn vị, đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các chi bộ phải đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ, tổ chức các hình thức tọa đàm, những mẫu chuyện kể... để nhắc nhở, động viên nhau học tập và làm theo Bác tốt hơn.

Học tập phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Bác đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thật sự phát huy dân chủ, chấp hành kỷ cương, phải sâu sát cơ sở, công việc, gắn bó với cấp dưới, với thực tiễn, với nhân dân, nói phải đi đôi với làm, xây dựng quyết tâm chính trị cao để mỗi đơn vị, cá nhân phải luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trên cơ sở kế hoạch tu dưỡng của từng cán bộ, đảng viên, chi bộ phải thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, đặc biệt quan tâm những tồn tại, hạn chế để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng rèn luyện tốt hơn. Gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, các cấp ủy đảng phải chú ý phát hiện những mô hình hay, cách làm mới, những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác định kỳ có sơ, tổng kết, nhân rộng để mọi người cùng nhau học tập.

- Vai trò nêu gương của người đứng đầu, đây là một giải pháp đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong học tập, trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc. Việc nêu gương của người lãnh đạo có tác động rất lớn đến cấp dưới, với quần chúng nhân dân, Bác chỉ rõ: “tự mình phải chính trước, mới giúp đỡ người khác chính” và “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu phải nêu gương tự phê bình và phê bình, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mọi tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, cần phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng, đổi mới phương pháp kiểm tra, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất, cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới, phát huy vai trò tự kiểm tra tại các chi bộ... Làm tốt công việc này sẽ góp phần tích cực trong học tập và làm theo Bác. Phát huy vai trò ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu cho các cấp ủy đảng trong việc đôn đốc, kiểm tra, phát hiện cách làm hay trong việc tổ chức triển khai học tập, những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của các địa phương, đơn vị và đề xuất khen thưởng, đồng thời phát hiện những việc làm chưa tốt để chấn chỉnh.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), tất cả tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải ý thức trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ được giao, mà việc học tập và làm theo Bác vừa là yêu cầu, là trách nhiệm và cũng chính là động lực để mọi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

CAO QUANG LIÊM
TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9882988