Truy cập hiện tại

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Chợ Mới sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01­-KL/TW của Bộ Chính trị

(TUAG)- Sáng ngày 20/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01­KL/TW của Bộ Chính trị gắn với giao lưu, biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự; đồng chí Hà Minh Trang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã tọa đàm, giao lưu với 08 gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 04 tham luận của Đảng ủy xã Bình Phước Xuân, Đảng ủy xã Hội An, Huyện Đoàn Chợ Mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới được trình bày tại hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới khen thưởng cho 30 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Minh Trang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID­19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác về học Bác, làm theo Bác và nêu gương; đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương và làm gương thường xuyên, từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm. Để nêu gương có hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải là những tấm gương sáng thông qua hoạt động thực tiễn, bằng hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, nêu gương không chỉ bằng lời nói suông mà phải là người kiểu mẫu trong mọi công việc, được kiểm nghiệm và chứng minh bằng thực tiễn hoạt động để Nhân dân, cấp dưới tin tưởng, lan tỏa, noi theo.

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, tôn vinh, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đừng đầu cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhạy cảm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả; nghiêm túc tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện “tránh việc mới, né việc khó”, thờ ơ trước những bức xúc của Nhân dân.

Ba là, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết tốt các vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống của Nhân dân; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng rà soát, xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, kinh doanh và giao tiếp xã hội; xây dựng môi trường văn hoá công sở; văn hoá doanh nghiệp, kinh doanh. Quan tâm đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Năm là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; đề cao ý thức tự giác, tự kiểm tra, giám sát của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện đăng ký nêu gương, cam kết rèn luyện phấn đấu trước tập thể, Nhân dân. Chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua hoạt động giao ban học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng. Qua đó, kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả để nhân rộng; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp làm chưa tốt, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, hiệu quả cao hơn nữa./.

Trúc Linh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26145480