Truy cập hiện tại

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cấp ủy đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

(TGAG)- Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các chỉ đạo, yêu cầu của thường trực, ban thường vụ cấp ủy và Ban Tổ chức Trung ương. Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một công tác trọng tâm của ngành năm 2017 là tham mưu tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Sau 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ, các cấp ủy đã xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở trưởng thành về nhiều mặt (trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn...) và năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, góp phần trực tiếp, to lớn vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thời gian qua, nhất là Tỉnh đã cung cấp cho Trung ương nhiều lượt cán bộ nổi trội để phục vụ yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để làm cơ sở, tiền đề thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tỉnh đã triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ công tác nhân sự thường xuyên đến công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ.

- Công tác đánh giá cán bộ trong toàn tỉnh có chuyển biến, từng bước được điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Quy trình đánh giá cán bộ thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, có kết hợp đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ; có sự phối hợp tốt giữa cấp ủy, chính quyền, đặc biệt phát huy tốt vai trò người đứng đầu, việc phối hợp giữa địa phương và ngành dọc trong việc hiệp y về công tác cán bộ cũng dần đi vào nền nếp, có sự thống nhất cao trước khi quyết định. Số cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, bố trí phân công lại sớm tiếp cận công việc, hoạt động hiệu quả.

- Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch và nhân sự cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 đảm bảo phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch; chất lượng cán bộ nâng lên rõ rệt (Ban Chấp hành cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 có số dư trên 2,8 lần so đương nhiệm, cán bộ trẻ 21,3%, cán bộ nữ 18,9%), đáp ứng kịp thời yêu cầu kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt sở ngành và địa phương khi có yêu cầu.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn và lý luận chính trị; chú trọng đến cập nhật kiến thức, kỹ năng theo vị trí, chức danh cán bộ. Chính sách cán bộ được thực hiện khá kịp thời, đầy đủ như: nâng lương, nghỉ hưu, tang lễ, hỗ trợ trị bệnh, trợ cấp khó khăn, nghỉ dưỡng sức...

Ngoài ra, tỉnh đã triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy như sau: mô hình bí thư đồng thời là trưởng ấp, khóm tại 887/888 đơn vị (còn 01 ấp sẽ thực hiện hoàn thành trong năm 2018). Mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã triển khai thực hiện ở 10/11 huyện, thị, thành phố, với 74/156 xã, phường, thị trấn. Mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ở 10/11 huyện, thị, thành phố tại 50/156 xã, phường, thị trấn; trong đó, huyện Châu Phú đã thực hiện tại 13/13 xã, thị trấn.

Đối với cấp huyện, có 2 mô hình mới đang được triển khai là mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, đồng thời triển khai hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ đã triển khai thực hiện ở thành phố Châu Đốc và huyện Châu Phú. Ngoài ra, thành phố Long Xuyên đã hình thành cơ chế văn phòng tham mưu giúp việc chung (Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội) và đang chuẩn bị bố trí Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Trưởng Khối vận. Hợp nhất trung tâm văn hóa và trung tâm thể dục, thể thao cấp huyện, đã có 3/11 đơn vị triển khai thực hiện (đầu tiên là Châu Phú, tiếp đến là Long Xuyên và Phú Tân). Sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa cấp huyện, đã có 10/11 đơn vị thực hiện xong mô hình này, còn lại thị xã Tân Châu do Bệnh viện đa khoa đã được nâng lên thành Bệnh viên đa khoa khu vực (bệnh viện hạng 2) nên không thuộc đối tượng thực hiện sáp nhập theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Việc hợp nhất, sáp nhập tổ chức giúp thu gọn đầu mối, giảm biên chế, tận dụng nguồn lực cơ sở vật chất, con người... hiện có của các tổ chức được hợp nhất.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải giải quyết một khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc mới, khó, nhạy cảm. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở các cấp; kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban Tổ chức cấp ủy tỉnh, huyện đảm bảo theo Quy định của Ban Bí thư, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành. Triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ công tác nhân sự thường xuyên đến công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ. Trọng tâm là:

- Xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; hoàn chỉnh Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh” để báo cáo Tỉnh ủy và trình Trung ương xem xét, phê duyệt; trong đó xác định 03 nhóm vấn đề: những việc đã rõ, tỉnh triển khai thực hiện ngay; nhóm vấn đề tỉnh đang thí điểm có hiệu quả sẽ tiếp tục nhân rộng và nhóm vấn đề xin chủ trương Trung ương cho thí điểm.

- Cung cấp tình hình và số liệu phục vụ Trung ương xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Xây dựng Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh; Quy định về công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và xây dựng Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cấp ủy đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THÁI HỮU PHÉP
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Số lần xem các bài viết
9068981