Công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng: Một năm nhìn lại và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

(TGAG)- Năm 2016, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã nỗ lực và tích cực chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBKT các cấp đã tích cực chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, đã triển khai toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, trong đó đã tập trung kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại, nhất là những trường hợp có liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định, không để tồn đọng; việc xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật cơ bản đúng phương châm, công minh chính xác, kịp thời. Qua kiểm tra, giám sát đã tham mưu cấp ủy trong công tác bố trí, luân chuyển, đề bạt cán bộ hợp lý, đồng thời nâng chất, củng cố những tổ chức, đơn vị yếu kém, mất đoàn kết nội bộ, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Những kết quả đạt được trong năm qua là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của UBKT cấp trên, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và sự nỗ lực, chủ động, tinh thần trách nhiệm của hầu hết UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng còn những hạn chế như một số ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chưa đều, nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm còn một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện. Nguyên nhân của tình hình trên là do ủy ban kiểm tra các cấp tập trung cho công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nên thực hiện nhiệm vụ chưa toàn diện, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là do một số ủy ban kiểm tra thiếu chủ động, chưa tích cực bám sát hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên.

Trong năm 2017, UBKT các cấp cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 có trọng tâm trọng điểm. Đối tượng kiểm tra, giám sát là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên, đảng viên lãnh đạo, quản lý, chủ chốt các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, dễ phát sinh tiêu cực, những biểu hiện vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, mất đoàn kết nội bộ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực tham nhũng, lãng phí và phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên.

2- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm. Đối tượng kiểm tra: tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp; cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ do cấp ủy cấp mình quản lý và đảng viên trực tiếp giữ các vị trí quan trọng.

3- Giải quyết thư tố cáo - khiếu nại đúng thời gian quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy trình, xử lý và giúp cấp ủy xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật.

4- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên khác như kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng; giải quyết khiếu nại và thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên để phòng ngừa vi phạm.

5- Tiếp tục phối hợp với Ban tổ chức cấp ủy cùng cấp thực hiện điều động luân chuyển cán bộ để tạo nguồn cán bộ kiểm tra cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

6- Chủ động tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt các quy định mới của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong toàn tỉnh; đồng thời chú trọng đưa cán bộ kiểm tra, nhất là số mới được bầu, điều động vào ngành kiểm tra đi tập huấn nghiệp vụ, đào tạo về chính trị, chuyên môn, mở các lớp tập huấn cho cán bộ kiểm tra cơ sở nhằm nắm chắc Điều lệ Đảng, những quy định về công tác kiểm tra, giám sát  để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

HỒ VĂN RĂNG
UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


70 năm thi đua ái quốc
Thống Kê

Đang có 171 khách online

Số lượt xem : 5927910