Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(TGAG)- Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng khẳng định: “Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng”.

Quán triệt sâu sắc tinh thần trên, trong nhiệm kỳ qua, cùng với tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh quốc phòng. Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đến các cấp ủy, các chi, đảng bộ cơ sơ. Do đó, nhận thức của cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và tổ chức lực lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng; tập trung kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 129.680 đảng viên (tăng 46.559 đảng viên so nhiệm kỳ trước); kiểm tra 4.898 tổ chức đảng (tăng 500 tổ chức so với nhiệm kỳ trước); giám sát 11.517 đảng viên (tăng 9.855 đảng viên so nhiệm kỳ trước) và giám sát 1.667 tổ chức đảng (tăng 1.341 tổ chức so với nhiệm kỳ trước). UBKT các cấp đã kiểm tra 1.124 đảng viên và 51 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 883 đảng viên và 17 tổ chức đảng; tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 1.147 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 1.418 đảng viên (giảm 07 đảng viên so với nhiệm kỳ trước) và 17 tổ chức đảng (giảm 10 tổ chức so với nhiệm kỳ trước); giải quyết tố cáo đối với 438 đảng viên (giảm 272 đảng viên so với nhiệm kỳ trước) và 01 tổ chức đảng (giảm 06 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước); kiểm tra 1.637 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; kiểm tra 11.258 đảng viên về nộp đảng phí.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong tỉnh ngày càng thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát được mở rộng, kiểm tra được tiến hành có trọng tâm trọng điểm. Trong những năm qua công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển. Đặc biệt, qua kiểm tra, giám sát đã có tác dụng chủ động phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm minh những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng được tăng cường, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng bộ tiếp tục được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh cũng còn một số hạn chế như: một số nơi, cấp ủy và UBKT chưa quan tâm đúng mức tới công tác kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có lúc chưa kịp thời; kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm thực hiện còn ít.

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chưa chủ động, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; trình độ kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ kiểm tra, nhất là cơ sở còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những bước phát triển mới, đặt ra cho công tác xây dựng Đảng những yêu cầu mới. Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới, phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các ban tham mưu, giúp việc cấp ủy và các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Chủ động và nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao trong việc ban hành các văn bản, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát là tiền đề của kiểm tra”. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT bảo đảm số lượng và chất lượng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp.
TRẦN VĂN NHỎ
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
70 năm thi đua ái quốc
Thống Kê

Đang có 180 khách online

Số lượt xem : 5927910