Suy nghĩ về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh

(TGAG)- Trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng, thì công tác thông tin tuyên truyền, vận động bao giờ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, mà các cấp, các ngành đều phải quan tâm thực hiện để việc đưa đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Có thể khẳng định, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, vận động tốt sẽ làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền là một việc làm thiết thực, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự đồng thuận của xã hội, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và trên phạm vi cả nước.

Các năm qua, nhằm đổi mới công tác thông tin tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 83/MTTQ-BTT ngày 12/10/2015 thực hiện Đề án 01 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN về “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; triển khai trong hệ thống thực hiện và đã xây dựng được tổ chức mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên. Đồng thời phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và Sở Nội vụ trong việc tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng cho báo cáo viên và cộng tác viên; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền; phản tuyên truyền cung cấp cho các báo cáo viên và cộng tác viên.

Hàng quý tập huấn, cung cấp tài liệu, thông tin tình hình mới cập nhật cho báo cáo viên và cộng tác viên để làm tư liệu tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng, thông qua sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, các buổi hội thảo, tọa đàm… tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho người dân nắm; thông tin kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước …

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Báo An Giang, Đài phát thanh - truyền hình An Giang thực hiện việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. Thông qua các cơ quan tuyên truyền, báo chí của Đảng và Nhà nước đưa tin, phản ánh chương trình hành động và những hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên; mở chuyên trang thông tin tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin truyền thông của MTTQ và 05 đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; thông tin, tuyên truyền trên cổng thông tin của tỉnh, Bản tin công tác Mặt trận, Bản tin các đoàn thể và trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Ngoài ra thông qua thông tin từ các buổi đối thoại trực tiếp giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; phản hồi hàng tháng của UBND các cấp, các sở, ban, ngành liên quan thông qua nắm dư luận xã hội của MTTQ cung cấp cho các báo cáo viên, cộng tác viên, MTTQ và các vị Ủy viên của MTTQ… góp phần tuyên truyền đạt hiệu quả khá tốt.

Hàng năm, tranh thủ từ các nguồn kinh phí tuyên truyền của các chương trình Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp, hỗ trợ  các đoàn thể chính trị -xã hội, MTTQ các cấp để thực hiện công tác tuyên truyền vừa tránh được sự trùng lắp về nội dung, địa bàn tuyên truyền; đồng thời giảm được chi phí và hạn chế việc mời dân họp nhiều lần trong tháng.v.v..
 
Với những kết quả nêu trên rất đáng trân trọng; tuy nhiên, trên thực tế công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể nội dung cũng chưa thật sự đáp ứng tâm tư nguyện vọng thực tế đời sống, chưa giải đáp tốt những thắc mắc, khó khăn của các tầng lớp nhân dân; hình thức đôi lúc chưa phù hợp, còn rập khuôn, thiếu nhạy bén, thiếu thông tin, kiến thức cũng còn nghèo nàn, thiếu kỹ năng.Qua tọa đàm về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tại huyện Phú Tân; bản thân thiết nghĩ để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp sau:

Trước hết, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các kênh tuyên truyền để tạo nên sức mạnh và hiệu quả của công tác tuyên truyền; đặc biệt là có sự phối hợp chặt chẽ giữa các kênh tuyên truyền của MTTQ với các tổ chức thành viên, các cơ quan của Đảng và Nhà nước; quan tâm phối hợp với lực lượng báo các viên, cộng tác viên, lực lượng nòng cốt, người có uy tính trong các tổ chức tôn giáo, dân tộc để làm tốt công tác tuyên truyền.

Thứ hai, lựa chọn nội dung tuyên truyền phải sát với thực tiễn, đảm bảm độ chính xác cao; nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền để tránh tình trạng mời dân họp quá nhiều cuộc trong tháng. Đồng thời phải quan tâm đến việc định hướng tuyên truyền và phản tuyên truyền kịp thời.

Thứ ba, đối tượng tuyên truyền phải phù hợp với nội dung tuyên truyên; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, hướng tới sử dụng hình ảnh, phương pháp trực quan để tuyên truyền; lưu ý thời gian mời họp phải phù hợp với điều kiện thực tế và sinh hoạt của bà con nơi cư trú.

Thứ tư, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ngoài ra, đối với bản thân của lực lượng này cũng phải tự nghiên cứu, thường xuyên cập nhật thông tin để nâng cao trình độ.

Thứ năm, đối với các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí để MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội thực hiên tốt công tác  tuyên truyền; đồng thời phải quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tạo hình ảnh đẹp trong mắt của người dân.

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan thông tin tuyên truyền và sự nhiệt tình của cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh, hy vọng công tác tuyên truyền trong thời gian tới sẽ đạt được chất lượng và hiệu quả tốt hơn.

Thanh Khiết – MTTQ tỉnh


Số lần xem các bài viết
7637951